Annonce 1

København Byret har idag forkyndt DENFO´s stævning overfor Energiministeriet.

Annonce 15

DENFO har i dag modtaget brev fra Københavns Byret.

Københavns Byret har i dag forkyndt DENFO´s stævning overfor Energi-, Forsynings- og Energiministeriet igennem Københavns Byrets sagsportal.

Klimaministeriet skal godkende dette inden for 7 dage og kvittere for modtagelsen inden fristens udløb, ellers vil retten i stedet forkynde stævningen for ministeriet.

Når sagsøgte har kvitteret for eller har fået forkyndt stævningen, får sagsøgte 14 dage til at indlevere et svarskrift i sagen.

Derfor har DENFO på egenproducenternes vegne stævnet Energiministeriet !

Den udvidede solcelleordning blev indført i juni 2010 som led i et ønske om, at fremme vedvarende energi i form af solceller.

Ordningen indebar, at de pågældende egenproducenter i modsætning til andre var fritaget for at betale energiafgifter af den el, som blev leveret til nettet – og som efterfølgende – senere blev forbrugt af procenten selv. Der blev således kun betalt elafgifter og nettarif af producentens opgjorte nettoforbrug. Værdien af egenproduktionen svarede således ifølge den bagvedliggende lovgivning til de sparede omkostninger inklusive afgifter, tariffer (takst) mv., som forbrugeren skulle anvende til at købe en tilsvarende el-mængde ”udefra”. Værdien af solcelleproduktionen var dermed også afhængig af producentens eget elforbrug.

Ordningen blev bl.a. pga. afgiftsfritagelsen meget populær, og som følge af et samtidigt fald i omkostningerne ved etablering af mindre solcelleanlæg, medførte ordningen et betydeligt provenutab for staten, der førte til en ophævelse af ordningen i 2012. De forbrugere/egenproducenter, der havde disponeret i henhold til den gældende lovgivning i form af investeringer, blev dog sikret en overgangsordning ved lovændringen i 20 år.

Forudsætningen for, at de omfattede egenproducenter kan opnå den retsstilling, der var tilsigtet efter den udvidede solcelleordning er imidlertid, at der foretages opgørelse af de omfattede producenters årlige nettoforbrug – og dette kan alene teknisk lade sig gøre via en bestemt målertype

Sådan måling er ikke mulig for samtlige de omfattede nettoafregnede egenproducenter i dag. Som følge heraf sker der en forkert måling hos et betydeligt antal egenproducenter (50.000 solcelleejere), og dermed har de en forkert afregning af såvel betaling af nettariffer som afgifter til staten.

Energiministeriet har nu i over 1 ½ år været bekendt med denne problemstilling om forkert måling, og ”erkendt problemet”, men hidtil er det alene blevet til, at Lars Chr. Lilleholt har søgt løsningen henskudt til bl.a. underliggende instanser, herunder ministeriets egen styrelse, Energistyrelsen.

Reelt sker der intet – og har ikke gjort det længe.

Tålmodigheden blandt den omfattede forbrugergruppe er derfor opbrugt, og de pågældende forbrugere har som følge heraf nu formeldt stævnet Energi-, Forsynings- og Energiministeriet , for at opnå et konkrete tilsagn om korrekt måling, og dermed korrekt afregning for de pågældende forbrugere.

I forbindelse med DENFO´s stævning, som vedrører mindre VE-producenter (solcelle- og Husstandsvindmølleejere), er det vigtigt at oplyse, at erstatning til berørte af lovbruddet kan begrænses til medlemmerne, som har været en del af retssagen.

Derfor vil vi opfordre alle Solcelle- og husstandsvindmølleejere til at blive medlem af DENFO og støtte op om retssagen for medlemmernes rettigheder.

Støt økonomisk op om DENFO’s stævning, så vi kan få standset disse lovbrud over for de mindre VE-producenter hurtigst muligt.

Denne konto er kun til økonomisk støtte til retssag:
 Langå Sparekasse
 Reg.nr. 9283
 Kontonr. 0000552372

HUSK at oplyse navn, adresse og telefonnr.

Alle, der vil høre mere om baggrunden for stævningen er velkomne til at kontakte DENFO på:
 T: 415 12345
 M: info@denfo.dk http://denfo.dk

Et medlemskab betyder, at DENFO i fremtiden sammen med dig kan være med til, at sikre energiforbrugerne inden for el, vand og varme bedre betingelser.

DENFO, Danske Energiforbrugere repræsenterer de private og erhvervsmæssige forbrugere indenfor el, vand og varme i energisektoren.

Ved at være medlem af en forbrugerorganisation kan du være med til at gøre en forskel, ved at bedre de nuværende forhold for forbrugeren.

DENFO er den eneste forbrugerorganisation, der repræsenterer forbrugerne inden for el, vand og varme over for energileverandørerne, de systemansvarlige, de kommercielle virksomheder i energisektoren, de aktive græsrodsbevægelser og myndighederne; Energistyrelsen, Energitilsynet, Energiklagenævnet mv.

DENFO er den administrative del for interessegrupperne:

Danske Solcelleejere
Danske Husstandsvindmølleejere
Danske Solvarmeejere
Danske Jord- og luftvarmepumpeejere
Danske Batteriejere
Danske Biovarmeforbrugere
Danske Elforbrugere
Danske Fjernvarmeforbrugere
Danske Vandforsyningsforbrugere

DENFO vil demokratisere den danske energiforsyning, og samtidig støtte den grønne omstilling.

BLIV MEDLEM
Mange taler om det!

DENFO sætter sammen med dig handling bag og skaber forandringer.

Tryghed for energiforbrugerne starter med DENFO

Annonce 16