Annonce 1

DENFOs bemærkninger til pressemeddelelse fra Energistyrelsen om ny målerbekendtgørelse

Annonce 15

DENFO har i dag modtaget en pressemeddelelse fra Energistyrelsen omkring summationsmodellen.

Energistyrelsen vil udarbejde et forslag til ny målerbekendtgørelse:
“Det fremgår af pressemeddelelsen, at Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt på baggrund af arbejdsgruppens analyse har godkendt, at Energistyrelsen udarbejder forslag til en ændring af målerbekendtgørelsen, som pålægger netvirksomhederne fremadrettet at installere summationsmålere hos nye egenproducenter.

Forslaget vil også indeholde forslag om, at de egenproducenter, der allerede har en fasemåler, og som ønsker denne måler udskiftet, kan få dette mod egenbetaling. Energistyrelsen vil sende udkastet til ny målerbekendtgørelse i høring.”

Energistyrelsen har i pressemeddelelsen oplyst, at eksisterende solcelleejere selv skal betale for udskiftningen af egne elmålere, hvilket er en åbenlys diskriminering mellem eksisterende og fremtidige solcelleejere

Energistyrelsen har ikke overholdt lovgivningen.

Der fremgår følgende af 2009/1 LSF 162 (Gældende):
”Den årlige opgørelse sker enten ved anvendelse af en elmåler, der kan »løbe baglæns», når der er over skudproduktion, eller ved en separat måling af henholdsvis den el som leveres fra nettet og til nettet, hvorefter nettoforbruget er forskellen mellem de to målte værdier”.

Solcelleordningen for husstandsanlæg kræver, at husstandens elmåler skal kunne måle og registrere el modtaget fra det kollektive elnet og el leveret til det kollektive elnet. Måleren kan enten indeholde to tællere, som registrerer el henholdsvis modtaget fra nettet og leveret til nettet, eller den kan indeholde en tæller, der registrer den samlede el leveret til og fra nettet (en måler som kan ”løbe begge veje”).

Det er en forudsætning for, at måleren kan løbe baglæns, at elselskabet afregner solcelleproduceret elektricitet fra elproducenten og leverer elektricitet til el-producenten til samme pris pr. kWh.

Der findes kun en elmåler, som kan foretage separat måling af henholdsvis den el, som leveres fra nettet og til nettet, hvorefter nettoforbruget er forskellen mellem de to målte værdier – en summationsmåler.

HVORFOR er Energistyrelsen kommet til denne beslutning:

Det er Dansk Energi, der er brancheforening for elselskaberne i Danmark, der sammen med elselskaberne udarbejder standarter og tarifmodeller. Dette vil sige, at Dansk Energi sidder til bords med elselskaberne og reelt sammensætter og laver regler m.v.

Energistyrelsen har sammen med Dansk Energi og Energinet siddet sammen i en arbejdsgruppe, som kun har bestået af elselskabernes egne repræsentanter, hvor de har udarbejdet et arbejdsdokument.

DENFO har som interessent i sagen fået aktindsigt. Dokumenterne tydeliggør, at det er Dansk Energi som lobbyist og Elselskabernes Brancheorganisation, der har været forfattere til konklusionen om, at eksisterende solcelleejere selv skal betale for udskiftningen af deres elmåler.

Du kan i nedenstående uddrag fra mail korrespondance mellem Energistyrelsen og Dansk Energi se, at det kun er et af flere forslag fra Dansk Energi. De har forfattet hvorledes energisektoren ønsker, at eksisterende solcelleejerene selv skal til lommerne for udskifte elmålerne.

“4.  Påbud om målerskifte efter egenproducentens eget ønske (og egen betaling}

”Omkostninger i netselskaber:

Vi forstår dette som løsningen, hvor intet gøres, med mindre kunder beder om summationsmåler. Gør kunden imidlertid dette skal kunden betale. Dette har effekt på netselskabers økonomiske regulering. Netselskabet skal derfor have forhøjet indtægtsrammen, således at meromkostninger kan blive dækket. Dette påvirkes af både målerudskiftningens fulde pris og straks afskrivningen på den udskiftede måler. Netselskabet vil ellers være nødsaget til at sætte tarifferne/abonnementerne ned for andre kunder, grundet loftet på indtægtsrammen og dette vil indeholde elementer af forskelsbehandling af kunder.

Løsningens fordel:

Løsningen er enkel. Løsningen er reaktiv og giver ikke omkostninger, før kunden har et ønske. I og med det koster kunden noget at blive skiftet med hensyn til måleprincip vil kun de målere hvor der er en vis størrelse fordel blive skiftet.
Spørgsmålet om indtægtsrammer er kun betydningsfuldt, hvis mange kunder efterspørger løsningen

Løsningens ulempe:

At løsningen er reaktiv gør, at den kan kritiseres for ikke at være en løsning. Kunder der ikke reagerer, bliver fortsat forskelsbehandlet, og kunderne skal betale for at blive behandlet, således som det egentligt er ønskeligt. Derudover er det en ulempe at sekretariatet for Energitilsynet ikke kan garantere for at den nuværende tarifmodel, hvis denne løsning vælges, kan siges at være godkendt på de rette forudsætninger. Løsningen kan derfor bevirke at tarifmodellen må genbehandles. Kommer dette til at ske, vil der blive yderligere omkostninger end de ovennævnte og en del forsinkelse.”

DENFO, Danske Energiforbrugere kan således med mailkorrespondancen mellem Energistyrelsen og Dansk Energi dokumentere, at Energistyrelsen ikke optræder som objektiv myndighed. De agerer som partsrepræsentant for Dansk Energi som Brancheorganisation for Elselskabernes – og varetager ikke solcelleejerenes interesse. Styrelsen lægger herved op til at påføre solcelleejerene betragtelige omkostninger.  Det er efter DENFOs opfattelse i strid med den lovgivning.

Dansk Energi og Energinet repræsenterer energisektoren, og derfor varetager de elselskabernes interesser samtidig med, at de er rådgivere for elselskaber.

Dette er absolut ikke tillidsvækkende, og de to organisationer må siges at være inhabile på grund af denne dobbeltrolle og er medansvarlig for forholdene.

DENFO, Danske Energiforbrugere, vil nu nærmere vurdere, hvordan Energistyrelsens rapport og tilkendegivelser om udarbejdelse af ny målerbekendtgørelse med den forskelsbehandling, der lægges op til mellem nye og eksisterende solcelleejere mest hensigtsmæssigt retligt kan inddrages i den verserende retssag mod Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Annonce 16