Annonce 1

Tilsidesætter folketinget og flere ministerier Grundlovens, §32, §43 og §73 stk.1?

Annonce 15

Overtræder Folketinget og flere ministerier – Grundlovens § 32, 43 og 73 stk. 1, over for mindre egenproducenter omfattet af nettoafregning?

Kilde: Grundloven

Den verserende retssag mellem DENFOs egenproducenter og staten er nu gået ind i den afsluttende fase.

 

Er Grundlovens §32 stk. 7 tilsidesat?

“Stk. 7. Ethvert nyt medlem afgiver, når hans valg er godkendt, en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven.”

Omkring 100.000 danskere har investeret i vedvarende energianlæg siden midten af 00’erne, stærkt tilskyndet hertil af staten for at fremme vedvarende energianvendelse bl.a. i form af solcelle-, hustandsvindmøller- og bølgekraftanlæg.

Er – Grundlovens §73 tilsidesat?

“Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.”

Investeringerne blev modsvaret af bl.a. fritagelse for elafgifter af egenproduceret elektricitet til husstanden.

Ordningen viste sig hurtig gunstig og grundet statsligt provenutab og efter stærk tilskyndelse fra Dansk Energi, blev ordningen efterfølgende ophævet ved lov i 2012.

Af hensyn til de producenter, der allerede havde investeret og etableret anlæg, blev der dog indført en 20årig overgangsperiode, hvorefter egenproducenterne stadig kunne videreføre ordningen i denne, garanterede periode.

Det blev understreget i den pågældende lovgivning, at værdien af egenproduktionen svarende til de sparede omkostninger inklusive afgifter, tariffer mv. til køb af en tilsvarende elmængde.

Garantien herom til egenproducenterne blev bedyret igen og igen fra den daværende klimaminister.

Realiteterne har imidlertid vist egenproducenterne en helt anden virkelighed. Essensen er, at den retsstilling producenterne blev givet ved den lovbestemte overgangsordning, reelt er blevet ophævet – og med statslig accept.
Ikke alene afregnes tusindvis af producenter forkert som følge af ikke-retvisende måling. Der opkræves også uhjemlede afgifter, heriblandt elafgift og PSO. Hertil kommer, at bl.a. den oprindelige fritagelse for tariffer m.v. til netselskaberne blev ophævet i 2015 ved indførelsen af Dansk Energis såkaldte Tarifmodel 2, og senest har den statslige accept af flexafregning sat den lovfæstede overgangsordning fra 2012 endeligt ud af kraft.

Den oprindelige garanti, i form af en overgangsordning som egenproducenterne fik, blev understreget gang på gang af den daværende klimaminister.

Ophavsmanden til den 20-årige overgangsordning for egenproducenterne var den nuværende minister Lars
Chr. Lilleholt.

Den garanterede overgangsordning er ophævet på trods af de mange løfter om det modsatte gennem de seneste år. Det er kvalificeret vildledning af egenproducenterne og tillids- og løftebrud af format fra politisk side.

Det politiske ansvar og vilje forsøges fortrængt bag tvivlsomme – og efterfølgende administrative tolkninger af bl.a. en EU-dom tilbage fra 2013. Den reelle ophævelse af den retstilling, egenproducenterne blev givet i 2010 og som blev gentaget i 2012 vil DENFO på vegne af de mange berørte egenproducenter ikke acceptere.

Den verserende retssag mod staten går nu ind i sin afsluttende fase og behandles i Københavns Byret den 22. og 23. august 2019.

I hovedpunkter er foreningens krav følgende:

Er – Grundlovens § 43 tilsidesat?

“Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; ej heller kan noget mandskab udskrives eller noget statslån optages uden ifølge lov.”

Det årsbaserede nettoafregningsprincip og fritagelsen for betaling af el-afgifter m.v. af producentens egen producerede forbrugte el, skal anerkendes som retskrav.

Der skal gennemføres summationsmåling hos de ca. 53.000 producenter, der ikke fra deres elselskab har fået installeret en måler, der sikrer retvisende måling og dermed også retvisende opkrævning af afgifter. Installeringen heraf skal bæres af selskabet – det skal ikke være tilfældighedernes princip, der afgør om producenten bor i et område, hvor selskabet har valgt at installere den rette måler.

Egenproducenterne skal fritages for Dansk Energis Tarifmodel 2 samt fleksafregning.

Den uhjemlede afgiftsopkrævning, jf. grundlovens § 43, der sker hos egenproducenterne bl.a. som følge af den forkerte el-måling, men også tarifering og flexafregning skal ophøre.

  • Omkring 3200 egenproducenter er nu medlem og med i DENFOs i retssagen mod Energiministeriet, og der kommer flere medlemmer hver eneste dag. De danske egenproducenter føler sig snydt i den grad, fordi de fremover skal afregne med samlet flere tusinde kr. i forbindelse med indførelsen af :
  • Dansk Energis tarifmodel 2.0 med tarif, rådighedstarif og abonnement vedtaget i juni 2015
  • Ved indførelsen af egenbetaling for udskiftning til korrekt elmåler som kun er administrativ godkendt af Energistyrelsen
  • Egenproducenterne i gruppe 6s overgangen til Flexordningen, som kun er administrativ godkendt af Energistyrelsen

Alt dette er – stik imod, hvad forbrugerne blev lovet i en bred politisk aftale fra 2012.

Læs Skatteministeriets 2009-1 LSF 162 (Gældende 2.juni 2019, Afsnit 3.2.1.2. Solceller)
Dokumentet 2009-1 LFS 162er hentet på https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200912L00162

Denne lovgivning er i strid med gældende praksis i Energiministeriet, som derved har overtrådt grundlovens §32 stk.7, §43 og 73 stk. 7.

Læs også FYENS.SK’s historien om at “1300 solcelleejere stævner minister

Solenergi Danmark:
Grundloven er tilsidesat

Solenergi Danmark Direktør, Anders Ztorm fortæller om Folketingets lovbrud ifm. solcelleloven, hvor Venstre tilmed fratager Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance, Radikale og SF retten til at opstille til folketingsvalg d. juni 2019.

Annonce 16