Annonce 1

Hvad er ministerens begrundelse for sin administrative beslutning om, at

Annonce 15

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 26. marts 2015 stillet mig følgende spørgsmål 6 til L163, stillet efter ønske fra Villum Christensen (LA), som jeg hermed skal besvare.

“Hvad er ministerens begrundelse for sin administrative beslutning om, at solcelleanlæg under den 2 år gamle overgangsordning først kan sagsbehandles af Energinet.dk, når anlægget er net tilsluttet, når ændringerne i L 163 betyder, at alle solcelleanlæg skal godkendes, før de opføres, og når det fremgår af dagbladet Børsen den 22. august 2014, at Energinet.dk, i forståelse med Energistyrelsen, på eget initiativ og før EU-godkendelsen var begyndt at sagsbehandle en række større solcelleprojekter under overgangsordningerne? Og hvordan mener ministeren, at det harmonerer med fremsættelsestalen til L 86 (folketingsåret 2012 -13) i november 2012 om, at det hastede dengang med at skabe klarhed for markedets aktører, samtidig med at det er uklart for markedets aktører, hvilke anlæg der falder ind under overgangsbestemmelserne i L 199 (folketingsåret 2012-13) her to et halvt år efter?”

Svar fra

Rasmus Helveg Petersen

 

 

Overgangsordningerne blev vedtaget med lov nr. 900 af 4. juli 2013 og trådte i kraft den 11. februar 2015. Energinet.dk havde ikke hjemmel til at træffe afgørelse om overgangsordningerne, før disse overgangsordninger var godkendt af Europa- Kommissionen og trådt i kraft. Energinet.dk har oplyst, at Energinet.dk ikke forud for lovens ikrafttræden den 11. februar 2015 hverken af eget initiativ eller på baggrund af en konkret henvendelse har sagsbehandlet i henhold til det daværende vedtagne lovforslag. Energinet.dk har heller ikke hjemmel til at træffe en afgørelse, der alene tager stilling til, hvorvidt et anlæg er omfattet af overgangsordningerne eller ej, før anlægget er nettilsluttet. Der er således ikke tale om en administrativ beslutning.

Det fremgår klart af lov nr. 900 af 4. juli 2013 samt tilhørende lovbemærkninger hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt for, at et anlæg falder ind under disse overgangsordninger. Jeg skal endvidere gøre opmærksom på, at Energinet.dk – der træffer afgørelse om disse overgangsordninger – i samarbejde med Energistyrelsen har tilgængelig gjort flere spørgsmål og svar om, hvilke anlæg der vil kunne omfattes af overgangsordningerne.

Det er naturligvis beklageligt, at lov nr. 900 af 4. juli 2013 først kunne træde i kraft den 11. februar 2015. Det fremgår dog udtrykkeligt af bemærkningerne til lovforslaget, at overgangsordningerne først kunne blive sat i kraft i det omfang og fra det tidspunkt, som følger af Europa-Kommissionens godkendelse efter statsstøttereglerne.

Den ændrede ansøgningsprocedure som fremgår af L 163 vil netop give den fordel, at aktører kan kende deres retsstilling, før disse aktører foretager en investering i et solcelleanlæg. Jeg har derfor også forstået, at branchen er positivt indstillet overfor denne ændrede ansøgningsprocedure.

Original artikel her

 

 

Annonce 16