Annonce 1

Energistyrelsen kommet med afgørelse: Flexafregning på el området skal indføres

Annonce 15

Fra EnergistyrelsenVed indførelsen af Flexordningen sker overtrædelse af L162 (2009_1 LSF 162 (Gældende)) om solcelleejere og husstandsvindmøllejeres ret til årsbasserede nettoafregnede solcelleejere og L86 om stadfæstelsen at rettigheder frem til 2032.

Energistyrelsen har 19. juni 2018 skrevet på deres hjemmeside, at Flexafregning er den eneste gangbare løsning, konkluderer Energistyrelsen, efter at have undersøgt en række alternative løsninger for de årsnettoafregnede egenproducenter. Dermed gives afklaring til solcelleejere, andre egenproducenter samt netvirksomheder i sagen om flexafregning.
Flexafregning af elforbruget forventes helt generelt at komme den almindelige forbruger til gode, fordi det bliver muligt at opnå en økonomisk gevinst ved at flytte sit elforbrug fra de dyre til de billige timer. Flexafregning forventes imidlertid at give de årsnettoafregnede solcelleejere og andre egenproducenter en meromkostning på mellem 200 og 500 kr. årligt, primært pga. øgede momsudgifter på indkøb af selve energien.
I efteråret 2017 nedsatte energi-, forsynings- og klimaministeren derfor en arbejdsgruppe, som skulle undersøge, om der findes alternative løsningsmodeller. Arbejdsgruppen blev ledet af Energistyrelsen og bestod desuden af deltagere fra Energinet og ministerens departement. Arbejdsgruppen skulle undersøge, om der var løsninger, som kunne give de årsnettoafregnede solcelleejere og andre egenproducenter vilkår, der svarer til de nuværende, uden at det ville give andre forbrugere en ekstraregning.

Arbejdsgruppen har konkluderet, at ingen af de identificerede alternative løsningsmodeller kan gennemføres bl.a. som følge af en afgørelse fra Landsskatteretten fra 2016. Afgørelsen betyder blandt andet, at uanset om solcelleejere og andre egenproducenter overgår til flexafregning eller ej, så vil de ikke længere kunne opretholde en årsnettoafregning af momsen på elindkøbet. Derudover er det arbejdsgruppens vurdering, at ingen af de identificerede alternative løsningsmodeller vil være juridisk eller omkostningsmæssigt mulige at implementere. Det skyldes, at de enten er i strid med lovgivningen, ikke vil kunne sikre uændrede økonomiske vilkår til alle årsnettoafregnede egenproducenter, eller at de efterlader administrative omkostninger, der langt overstiger meromkostningen.
Hverken flexafregning eller Landsskatterettens afgørelse ændrer på, at de årsnettoafregnede solcelleejere ikke skal betale elafgift og PSO for egenproduceret el.

Læs arbejdsgruppens notat vedr. ”Alternative løsningsmodeller til flexafregning”.

Afgørelsen fra Landsskatteretten fra 2016 medfører en ændring af SKAT’s praksis.
SKAT har netop sendt 
udkast til såkaldt styresignal i høring. 
Styresignalet er en vejledning til ny praksis, som indarbejder Landsskatterettens afgørelse.

Fakta

  • Flexafregning betyder, at 3,3 mio. elforbrugere, herunder ca. 85.000 årsnettoafregnede egenproducenter, løbende vil blive afregnet for deres faktiske elforbrug, time for time. Elforbrugerne kan dermed drage fordel af at flytte elforbrug fra timer, hvor elpriserne er høje til timer, hvor elpriserne er lave. Flexafregning forventes at gavne både elforbrugerne og elsystemet samt understøtte den grønne omstilling.
  • For årsnettoafregnede egenproducenter vil elafgift og PSO-tarif fortsat blive afregnet efter årsnettoforbruget, således at besparelsen på denne del af elregningen opretholdes.
  • Udrulning af flexafregning til fjernaflæste elforbrugere begyndte i december 2017 og skal være fuldt gennemført ved udgangen af 2020.
  •  SKAT har sendt et udkast til såkaldt styresignal i høring, som indarbejder Landsskatterettens afgørelse fra 2016 i praksis.

Kontakt
Chefkonsulent Maiken Duelund Gravgaard, mgr@ens.dk, 3392 6760
Pressechef Ture Falbe-Hansen, tfh@ens.dk, 2513 7846

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.
Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og KlimaministerietKilde

Annonce 16