Annonce 1

Danske solcelleejere har spurgt Ministeren, Hvis PSO afgiften skal fjernes?

Annonce 15

Til Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt

Hvis PSO afgiften skal fjernes?

Vi har i Danske solcelleejere den seneste tid fulgt udmeldingen fra regeringen om, at PSO afgiften skal
fjernes fra elregning og lægges over på indkomstskatten. I den forbindelse vil vi gerne høre, hvordan Energi-, Forsynings- og Klimaministen, har tænkt sig at håndtere nettoafregnede solcelleejere?

Vi er specielt interesseret i de solcelleejere, der nettoafregnes på årsbasis, da rabatten på PSO afgiften udgør en betydelig del af den værdi solcelleanlægget har for ejerne i størrelsesordenen 1000-1500 kr. (Ca. 0,27 – 0.30 kr. pr. kWh). årligt, for nogen lidt mindre, og for nogen lidt mere. Hvis PSO afgiften flyttes 1:1 over på indkomstskatten, vil solcelleejerne ikke længere få den rabat de blev lovet. 1000- 1500 kr. lyder måske ikke af meget, men det skal i den forbindelse nævnes at elselskaberne i denne tid ligeledes fjerner en rabat på nettariffen, som giver en ekstraregning i størrelsesordenen 1000 – 2000 kr. (se faktaark)

Den samlede forringelse af solcelleejernes rabat betyder en forringelse af deres investering i størrelsesordenen 20-30%, hvilket for rigtig mange solcelleejere vil betyde en negativ business-case. Vi mener PSO-afgiften vil belaste husholdningen, hvis den omlægges til at blive betalt over skatten. Da der vil forekomme tilfælde, hvor en familie med voksne skattepligtige børn kommer til at biddrage væsentligt mere og enlige skal betale mindre end tidligere, da et fald i el prisen på 1 øre vil fører til en stigning PSO-afgiften på ½ øre.

Vi vil derfor opfordre regeringen til tage hensyn til de private solcelleejere, som i god tro og på regeringens løfter, opfordring og garantier, investerede deres penge i ren el-produktion, og dermed har bidraget til den grønne omstilling regeringen ønsker i Danmark.

Dette vil medføre en ekstra administration omkostning, hvis regeringen vil holde, hvad de lovede Solcelleejerene omkring friholdelse af PSO-afgiften. Men skulle PSO-afgiften blive ændret til en skatte belægning, bør regeringen for friholde solcelleejerene. Dette kunne eventuelt gøres ved at give solcelleejerne et skattefradrag for egenproduktionen således at de holdes skadesfri ved flytning af PSO afgiften fra elregningen til finansloven.

Derfor kan vi fra Danske Solcelleejere side støtter, og komme med samme anbefaling, som Det Økologiske Råd og Klimarådet, at bevare nemlig at bevarer PSO- afgiften som den er, da viser for den for den billigste måde at finansiere grøn energiomstilling. Overflytning til indkomstskat vil medføre store administrative omkostninger.

Med venlig hilsen
Michael Hvitfeldt
Formand
Danske Solcelleejere

Svar fra Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt

Svar på brev af 18. maj 2016 vedr. PSO-omlægning

Kære Michael Hvitfeldt

Tak for din henvendelse af 18. maj vedr. omlægningen af PSO-systemet.

I dit brev udtrykker du bekymring over en omlægning af PSO-finansieringen fra PSO-tarifer til indkomstbeskatning. Du nævner, at en sådan løsning vil forringe rentabiliteten ved at have etableret solcelleanlæg. Jeg har forståelse for denne bekymring og for de solcelleejere, der måtte føle sig ramt ved denne omlægning.

Jeg vil starte med at bemærke, at PSO-systemet under alle omstændigheder skal ændres i et vist omfang. Det skyldes, at Europa-Kommissionen har problematiseret det nuværende system. Der er selvfølgelig forskellige muligheder for at justere systemet. Regeringen har foreslået, at PSO-udgifterne i fremtiden finansieres via finansloven, idet denne løsning afhængig af den konkrete finansieringsform kan give en samfundsgevinst på omkring 2 mia. kr. Det er rigtigt mange penge og en gevinst, der med det nuværende system går tabt.

Hertil kommer, at vi kan se frem til en PSO-regning på ca. 70 mia. kr. over de kommende 10 år. Det er en væsentlig stigning ift. det forudsatte med Energiaftalen 2012.

De foreslåede ændringer af PSO-finansieringen medfører ikke ændringer i nettoafregningsreglerne. Solcelleejere, der årsnettoafregner, vil således fortsat være helt eller delvist fritaget for betaling af de priselementer, der indgår i el-regningen på de oprindelige vilkår – men det er klart, at såfremt PSO-tariffen fremadrettet ikke eksisterer, vil der ikke kunne nettoafregnes for PSO. Det mener jeg er helt naturligt.

Jeg glæder mig derfor over, at vi med en PSO-omlægning kan give danskerne bedre forbrugsmuligheder og mere velstand. Samtidig vil en afskaffelse af PSO-tariffen betyde, at VE-elektriciteten bliver mere konkurrencedygtig ift. kul, olie og gas. Det vil fremme brugen af elektricitet til f.eks. varmepumper og i industrien og gøre vores elsystem grønnere. Det er således meget store gevinster ved at omlægge PSO-tariffen til en anden finansieringsform.

Der har i øvrigt tidligere været foretaget ændringer i vilkårene for nettoafregning, fx med afskaffelsen af energispareafgiften fra 2014, som også har påvirket rentabiliteten af investeringen i solcelleanlæg, i energieffektiviseringer eller øvrige investeringer, hvor rentabiliteten er afhængig af prisen på elektricitet.

Samtidig er det også klart, at når man agerer i en branche, hvor man er afhængig af offentlige tilskud eller afgiftsfritagelser, må man være indstillet på, at der kan komme en diskussion af støtteomfanget – især når omkostningerne er steget så meget, som vi har kunnet konstatere. Regeringen har derfor heller ikke overvejelser om at indføre fradrag for egenproduktionen.

Grundlæggende er jeg selvfølgelig enig i, at afgifter og tilskud er vigtige ramme-vilkår på energiområdet. Derfor analyseres det løbende, men i særdeleshed i den tværministerielle afgifts- og tilskudsanalyse, hvordan rammevilkårene for vedvarende energiteknologier kan optimeres og om afgifterne kan indrettes mere hensigtsmæssigt.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

 

Annonce 16