Annonce 1

Hvis PSO-afgiften omlægges til f.eks. bundskat, medfører en forøgelse på ca. 3,4 mia. kWh i 2020.

Annonce 15

Fra Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget:

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia Olsen Dyhr (SF).

Hvis PSO-afgiften omlægges til f.eks. bundskat, hvor meget øges det danske elforbrug da i procent, hvordan påvirkes andet energiforbrug (i procent og fysiske enheder), og hvordan påvirkes Danmarks klimaforurening (tons CO2)?

Svar fra skatteminister, Karsten Lauritzen

En afskaffelse af PSO-afgiften betyder, at el bliver billigere, hvilket øger elforbruget. Den lavere pris på el betyder samtidig, at el til rumvarme (primært til varmepumper) bliver mere konkurrencedygtigt i forhold til blandt andet varmeproduktion med fossile brænds-ler. En del af det øgede elforbrug forventes at erstatte forbruget af andre brændsler til varme, og dermed falder forbruget af fossile brændsler.

I Afgifts- og tilskudsanalysens delanalyse 2 om omkostninger til offentlige forpligtelser (PSO) belyses konsekvenserne af at afskaffe PSO-afgiften. Herunder belyses blandt andet konsekvenserne for CO2-udledningen ved alternativt at finansiere PSO-udgifterne via en fordelingsneutral forhøjelse af personskatterne.

Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i et regne eksempel, hvor PSO-udgifterne antages at udgøre 8 mia. kr. i 2020 (2016-priser). Det skal bemærkes, at der i maj 2016 er offentliggjort ny PSO-fremskrivning, hvor PSO-udgifterne i 2020 skønnes at udgøre ca. 7,5 mia. kr. (2016-priser).

Det skønnes i Afgifts- og tilskudsanalysens delanalyse 2, at en afskaffelse af PSO-afgiften medfører en forøgelse af elforbruget i Danmark på ca. 10 pct., svarende til ca. 3,4 mia. kWh i 2020 eller ca. 12 PJ. Reduktionen af andet energiforbrug som følge af skiftet til elvarme fremgår ikke direkte af delanalysen. Ved de givne beregningsforudsætninger sker et fald i forbruget af fossile brændsler på ca. 3,5 PJ og et fald i VE brændsler på ca. 5 PJ i 2020. Det svarer til i størrelsesordenen 5 pct. af det samlede endelige energiforbrug til rumvarme.

CO2-effekterne af en afskaffelse er belyst i delanalysens afsnit 4.6.1. Samlet forventes en afskaffelse af PSO-afgiften at medføre en reduktion af CO2-udledningen på trods af det øgede elforbrug. Det skyldes, at el-produktion er omfattet af EU’s CO2-kvotesystem. På EU-plan (og globalt) påvirker en ændring af det danske elforbrug derfor ikke CO2- udledningen. Det er således alene ændrede CO2-udledninger uden for EU’s kvotesystem, der kan skabe en reel global klimaeffekt, da kvotesystemet på sigt vil neutralisere ændringer i udledninger inden for systemet.

Uden for kvotesektoren vil der ske en reduktion af CO2-udledningen som følge af afskaffelsen af PSO-afgiften, idet ca. halvdelen af faldet i forbruget af fossile brændsler skønnes at vedrøre varmeproduktion uden for kvotesektoren (mens den anden halvdel skønnes at vedrøre produktion inden for kvotesektoren). Reduktionen af CO2-udledningen udenfor kvotesektoren skønnes at udgøre ca. 110.000 tons årligt.

Ses isoleret på de faktiske udledninger fra Danmark, må CO2-udledningen indenfor kvotesektoren forventes at stige som følge af det øgede elforbrug. Hvor meget CO2- udledningen øges afhænger af flere faktorer. Det øgede elforbrug vil således på kort sigt blive dækket af en øget import af el og en øget dansk el-produktion. På sigt vil el-produktionen tilpasse sig den permanente stigning i elforbruget, og den nye produktions-kapacitet vil i stort omfang bestå af VE. Faldet i forbruget af fossile brændsler reducerer CO2-udledningen såvel indenfor som udenfor kvotesektoren, jf. ovenfor. Der henvises i øvrigt til delanalysens afsnit 4.6.1.

Kilde

 

Annonce 16