Annonce 1

Høringssvar fra Danske Solcelleejere til Energinet 10. august 2016

Annonce 15

Danske Solcelleejere sendte d. 10. august vores høringssvar til energinet, hvor vi har tilkendegivet vores holdning til, at der skal komme endnu en tarif.

Høringssvar: ændring af Energinet.dk’s tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion

I forbindelse med at Energitilsynet skal godkende metodeændringen af Energinet’s ny ændring af tarifer af installationstilsluttede egenproduktionsanlæg sikre, at der betales system- og nettarif i overensstemmelse med de principper, som er gældende efter elforsyningsloven:

Det fremgår af elforsyningslovens (EFL) § 73, at prisfastsættelse af ydelser skal ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier, i forhold til hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier (elforbrugere) giver anledning til. EFL giver ikke mulighed for at dispensere fra, at elkunder med solcelleanlæg kan udelades fra at betale til de ydelser, som de modtager fra elnettet.

Nettariffen dækker omkostninger til drift og vedligehold af det overordnede elnet, og systemtariffen dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet.

Kravet til kapacitet og forsyningssikkerhed i elnettet er det samme, uanset hvor mange solcelleanlæg, husstandsvindmøller, værker m.fl., der er opstillet i det danske elsystem. Omkostninger til at drive og vedligeholde elnettet samt sikre den nødvendige forsyningssikkerhed afhænger ikke af, om disse anlæg producerer strøm.

Elkunder med nettoafregnet egenproduktion bruger nettet, både som forbruger med maksimal forbrugsbelastning, når anlægget ikke producerer, og som producent, når overskydende produktion skal lagres i elnettet. Elkunder med nettoafregning giver derfor anledning til de samme omkostninger som øvrige forbrugere og producenter, som ikke kan nettoafregne.

Den nye tarifering betyder, at afregningsgrundlaget for betaling til Energinet.dk fra 2017 skal baseres på bruttolevering fra nettet (M3-målingen) i stedet for den hidtidige opgørelse ved installationstilslutning for års- og timenettoafregnede (M3-M2) eller for direkte tilsluttede anlæg med time nettoafregning (M3-M1).

Danske Solcelleejere kan ikke se en sammenhæng mellem Energinet’s fremsættelse af krav overfor en C-kunder (forbrugere med VE produktion og egetforbrug) i forbindelse med nettoafregnet egenproduktion i afregningsgruppe 1, 2 og 6, dvs. års- og timenettoafregnede solcelleanlæg, husstandsmøller, industrielle værker m.fl., da der i Dansk Energis anmeldelse af tarifberegningsmodel ”Tarifmodel 2.0” står følgende:

3. Grundprincipper i tarifberegningsmodellen
Et grundlæggende formål med tarifberegningsmodellen er at overholde elforsyningslovens § 73, der fastsætter de overordnede rammer for virksomhedernes tarifering. Fastlæggelsen af tariferingsprincipperne og opbygning af tariferingsmodellen tager udgangspunkt i følgende målsætninger:

– Omkostningsægthed/rimelighed: Den enkelte kunde skal dække de omkostninger han giver anledning til i nettet. En kunde bør hverken betale mere eller mindre end de omkostninger, vedkommende påfører forsyningsvirksomheden ved sin tilslutning og tilstedeværelse som kunde, samt omkostninger i forbindelse med den leverance, som vedkommende modtager, samt et rimeligt bidrag til virksomhedens overskud inden for den udmeldte indtægtsramme. Hver kunde skal gennem sin betaling alene bidrage til den del af anlægget og administrationen, der er nødvendig for at forsyne vedkommende med elektricitet. Således vil en C-kunde eksempelvis skulle være med til at bidrage til anlæg på 60-50 og 10 kV.
Samtidig skal C-kunden bidrage til anlæg på 0,4 kV niveau. Dette princip benævnes ”vandfalds-princippet”. – Kollektivitet: Det er samtidig et mål, at forbrugerne i et vist omfang bærer omkostningerne til nettet kollektivt, således at alle forbrugere betaler det samme uanset hvor mange km net den enkelte har behov for at få leveret elektricitet.

– Enkelthed: Tariferingen skal i videst mulige omfang ske på et enkelt og gennemskueligt grundlag
– Mulighed for incitamentsskabende prissignaler: Der skal være mulighed for at anvende prisstrukturer til at tilvejebringe prissignaler til kunder, der signalerer at de fremadrettede omkostninger afhænger af den samlede belastningsgrad i nettet.

Ved fastlæggelse af tarifberegningsmodellen er der med udgangspunkt i ovenstående målsætninger foretaget en række valg, der afspejler en balance mellem ovenstående målsætninger. Således er metoden bygget op omkring en afvejning mellem rimelighed/omkostningsægthed for den enkelte kunde over for principperne om kollektivitet og enkelthed i tariferingen som helhed.
Samlet set udmønter tarifberegningsmodellen lovgivningens krav om prisfastsættelse efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte kundegrupper giver anledning til.

Danske solcelleejerene henholder sig til, at Dansk Energi skriver, at en C-kunde eksempelvis skulle være med til at bidrage til anlæg på 10 og 60-50 kV og i henholdt til det Kollektivitet skriver: Det er samtidig et mål, at forbrugerne i et vist omfang bærer omkostningerne til nettet kollektivt og derfor kan vi ikke se hvordan Energinet har grundlag for at opkræve en yderlig en tarif.

Energinet’s transmitionssystem operer på 150 kV niveau eller derover. Der findes der ingen sikker dokumentation for, at en C-kundes (forbrugere med VE produktion og egetforbrug) strøm skulle nå op i dette transmitionssystem, derfor kan vi på ingen måde acceptere, at C-kunder (forbrugere med VE produktion og egetforbrug) skal være med til, at betale til en nettarif for, at dække omkostninger til drift og vedligehold af det overordnede elnet hos Energinet og at de samtidigt vil have ændret på afregningsgrundlaget for betaling til Energinet.dk fra 2017, baseres på bruttolevering fra nettet (M3-målingen) i stedet for den hidtidige opgørelse ved installationstilslutning for års- og timenettoafregnede (M3-M2) eller for direkte tilsluttede anlæg med time nettoafregning (M3-M1).

Hvis vi mod forventning ser, at Energitilsynet og Energinet skulle godkende denne tarif anser vi dette som, et brud på principperne i Ellovens § 73, da prisfastsættelse af ydelser skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til.

Vi kan i værste fald se os nødsaget til at få alle tarifmodeller, som er blevet pålagt c-kunder (forbrugere med VE produktion og egetforbrug) i de seneste år prøvet ved domstolene. Da vi anser at flere af tarifmodellerne for ikke at være ordentlig dokumenteret og gennemarbejdet og derfor ikke vil være i overensstemmelse med elloven i forhold C-kunder (forbrugere med VE produktion og egetforbrug).

Danske Solcelleejere vil opfordre Energitilsynet og Energinet.dk til at invitere relevante parter til en arbejdsgruppe, der i fælles forståelse kan finde frem til en rimelig tarifmodel.

Med Venlig Hilsen

Michael Hvitfeldt
Formand
Danske Solcelleejere

Annonce 16