Annonce 1

Danske Solcelleejeres høringssvar vedr. flexafregning for solcelleejere på årsbaseret nettoafregning

Annonce 15

Foreningen af Danske Solcelleejere har fremsendt følgende høringssvar til Energinet d. 15. maj 2017.


Til Energinet

Høringssvar til Energinet’s forslag til metode for flexafregning af årsbaseret nettoafregning

Foreningen af Danske Solcelleejere takker for muligheden for at afgive høringssvar til Energinet’s forslag til ændringer i flexafregningen for årsbaseret nettoafregning.

Foreningen af Danske Solcelleejere mener som udgangspunktet ikke, at en overgang til årsbaseret nettoafregning er foreneligt med markedsføringen af solcelleordningen siden 2010. Ændringen bør derfor ikke gennemføres med tilbagevirkende kraft. I forhold til eksisterende og allerede etablerede solcelleejere og husstandsvindmøller er det foreningens opfattelse, at de vilkår som var gældende på etableringstidspunktet bør fastholdes.

En ændring af vilkårene for f.eks. solcelleejere og husstandsvindmøllerejere, som etablerede i henhold til den gældende lovgivning på etableringstidspunktet, vil være en ændring med tilbagevirkende kraft for ejeren der har investeret i tiltro til gældende ret. Dette anser foreningen ikke for at være et rimeligt vilkår.

I Lov 2012/1 SF.L L86 , fra 19. november 2012, hvor der indføres en overgangsordning på 20 år for alle dem, der har investeret i et solcelleanlæg eller i andet mindre vedvarende energi anlæg inden fremsættelsestidspunktet i dag. Det betyder, at alle omfattede anlæg uændret kan fortsætte på den årsbaserede nettoafregning i 20 år.

Energinet vil ved ændringen også tilsidesætte lovgivningen 2009/1 LSF 162 17. marts 2010  afsnit 3.2.1.2  og egne retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter fra 2010 og Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen, samt tilsidesætte egne markedsføring af ordningen siden 2010 for mindre VE producenter (solceller og husstandsvindmøller). Yderlig dokumentation er i vedhæftet bilag Foreningen er til rådighed for en uddybning af ovenstående.
Med venlig hilsen

Michael Hvitfeldt
Formand
Foreningen af Danske Solcelleejere

Der var vedhæfter et ekstra dokument med følgende oplysninger.

Markedsføringen af solcelleejerenes lagring på det kollektive elnet siden 2010.

Der i er også beviser for vildledende og utilbørlig markedsføring, som situationen ser ud i dag over for solcelleejerne.

Her er dokumentationen for forholdene som solcelleejerenes købt solceller under siden 2010. Vedr. Lagring på det kollektive elforsyningsnet.

lovgivningen 2009/1 LSF 162 17. marts 2010 Læs afsnit 3.2.1.2 (side 15) hvor i der står at: Elektricitet fremstillet på et solcelleanlæg er under visse betingelser undtaget fra den almindelige afgift på elektricitet af hele den producerede mængde. Når produktionen er mindre end forbruget leveres den manglende el fra det kollektive net, og når produktionen er større end forbruget, leveres overskudsproduktionen ud på nettet. En solcelleanlægsejer kan dermed populært sagt »lagre« overskydende produktion på nettet. Med den eksisterende solcelleordning opgøres det efter et år, hvor meget der netto er leveret fra eller til nettet, svarende til den normale forbrugsaflæsningsperiode. Da solceller har langt størstedelen af produktionen i sommerperioden, mens elforbruget er nogenlunde konstant over året, gør ordningen det muligt at modregne overskudsproduktionen om sommeren i forbruget om vinteren. Langt de fleste solcelleanlæg er dog relativt små, hvorfor de kun producerer el svarende til en del af det årlige elforbrug.

Energinet udgiver d. 28. juni 2010 Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter, hvor i de skriver hvordan elforsyningsnettet kan anvendes:

Nettoafregning på timebasis: egenproducenten “låner” det kollektive elforsyningsnet (side 14)
Nettoafregning på årsbasis: egenproducenten “låner” det kollektive elforsyningsnet (side 23)

Energistyrelsen fortælle i Faktaark fra 6 november 2012 at:
Den nuværende nettomålerordning giver private husstande mulighed for ”beregningsmæssigt” at lagre den overskydende produktion fra solrige tidspunkter på nettet, for så at hente den samme mængde el uden omkostninger på andre tidspunkter. Ejere af solcelleanlæg, slipper således for i stor udstrækning at betale til det kollektive net, selvom de løbende bruger det i den udstrækning, solcelleanlægget ikke kan dække det øjeblikkelige forbrug.

Energistyrelsen fortælle i faktaark fra 8 november 2012 at:
Den nuværende årsbaserede nettomålerordning giver private husstande mulighed for ”beregningsmæssigt” at lagre den overskydende produktion fra solrige tidspunkter på nettet for så at hente den samme mængde el uden omkostninger på andre tidspunkter. Ejere af solcelleanlæg slipper således for, i stor udstrækning, at betale til det kollektive net, selvom de løbende bruger det i den udstrækning, solcelleanlægget ikke kan dække det øjeblikkelige forbrug.

De nye ændringer ved indførelsen af Flexafregning af årsbasseret nettoafregnede solcelleejere er ikke forenelige med Folketingets Lov 2012/1 SF.L L86, fra d. 19. november 2012, der indfører en overgangsordning på 20 år for alle dem, der har investeret i et solcelleanlæg eller i andet mindre vedvarende energi anlæg inden fremsættelsestidspunktet i dag. Det betyder, at alle omfattede anlæg uændret kan fortsætte på den årsbaserede nettoafregning i 20 år.

Energinet udgiver d, februar 2016 I Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engros-modellen, hvor i de skriver hvordan elforsyningsnettet anvendes:
For Nettoafregning på timebasis: Gruppe 1 og 2 (side 24)
Man kan sige, at egenproducenten “låner” det kollektive elforsyningsnet i maksimalt én time til opbevaring af elektricitet i de tilfælde, hvor egenproducenten har overskudsproduktion, som senere i samme time bruges til at dække eget elforbrug. Både gruppe 1 og 2 opgøres netto på timebasis.

For Nettoafregning på årsbasis: Gruppe 6 (side 37)
Egenproducenten i nettoafregningsgruppe 6 “låner” det kollektive elforsyningsnet i løbet af afregningsperioden til opbevaring af elektricitet.

Som vi ser det i disse dokument har Flexafregning hele tiden været forudsætning for Engrosmodellen indførelse.

Derfor mener vi at EnergiNet og Energiministeriet har været bekendt med at ordningerne for solcelleejerne ikke har forenelig siden vedtagelse af Engrosmodellen, som er vedtaget ved LOV nr 575 af 18/06/2012 hvor der indføres: i §1, pkt. 37.
I § 73, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:
»Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af elnettet og forsyningssikkerhed er tilladt.«

og i metodegodkendelse og gennemgang af detailmarkedsforeskrifter (Engrosmodel m.m.)
Hvor Energinet.dk har revideret sine forskrifter og de deri indeholdte metoder for at implementere engrosmodellen og som følge af ophævelse af forsyningspligten samt indførelsen af flexafregning.

I den nylig høring af 1 maj 2017 af Flexafregning, er mange af metode anmeldelserne allerede metodeanmeldt i januar 2010. Se bilag 2.

Følgebrev – Høring af Energinet.dk’s metoder for flexafregning af årsbaseret nettoafregning

Bilag 1 – Energinet.dk’s metoder for flexafregning – Tillæg vedr. årsbaseret nettoafregning

Bilag 2 – Metodeanmeldelse af flexafregning d. 4. september 2015

Omkostningen ved flexafregning af årsnettoafregnere solcelleejere.
Engrosmodel – EnergiAuktion.dk

Annonce 16