Annonce 1

Kan gamle nettomålerordnings ejere blive pålagt tariffer, afgifter og moms

Annonce 15

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 26. marts 2015 stillet mig følgende spørgsmål 8 til L 163, stillet efter ønske fra Villum Christensen (LA), som jeg hermed skal besvare.

“Mener ministeren, at det er helt i overensstemmelse med bemærkningerne til L 86
(folketingsåret 2012-13), hvoraf det fremgår: “Med nettoafregning på årsbasis, kan ejeren af et VE-anlæg gratis bruge den elektricitet, der produceres på anlægget uden at blive pålagt tariffer, afgifter og moms”, når net selskaber er begyndt at opkræve rådighedstariffer af disse anlægs egetforbrug?”

Svar fra Rasmus Helveg Petersen

Energitilsynet har den 25. marts 2014 godkendt Dansk Energis vejledning til, hvordan solcelleejere skal betale nettarif og en ny såkaldt rådighedsbetaling for brugen af elnettet og transporten af strøm. Rådighedsbetalingen skal dække de omkostninger, som net selskabet har ved, at kapaciteten i elnettet skal stå til rådighed. Net selskaberne er på den baggrund begyndt at opkræve rådighedstariffer, fordi den rabat, solcelleejere hidtil havde fået for brug af nettet, ikke var i overensstemmelse med kravet om, at kunder, herunder solcelleejere, skal betale for de omkostninger, de giver anledning til jf. elforsyningslovens § 73.

Det er et grundlæggende princip i reguleringen af elsektoren, at tariffer fastsættes efter metoder godkendt af Energitilsynet. Det er ligeledes et grundlæggende princip, at der ikke må foretages omfordeling via tariffer og gebyrer. Dette kan kun foretages via skatter og tilskud fra staten.

Udgangspunktet for den nye tarifering er, at omkostningerne til at drive og vedligeholde elnettet i vid udstrækning er faste og stort set ikke påvirkes af, om et solcelleanlæg producerer strøm eller ej. Derfor skal solcelleejere næsten betale samme beløb for anvendelse af nettet, som kunder uden solcelleanlæg betaler fordelt på nettarif og rådighedsbetaling.

I bemærkningerne til L 86, som blev fremsat den 20. november 2012, kunne det have været anført, at muligheden for ikke at betale tariffer for brug af elnettet og transport af strøm i forbindelse med den årsbaserede nettoafregningsordning kun var en midlertidig rabatordning, som Dansk Energi anbefalede sine medlemmer i januar

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 163 endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt , ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET, Side 2

2011 som en opstartshjælp for en toårig periode. Dansk Energi orienterede Folketinget herom jf. alm. del. EPU Bilag 114 af 12. januar 2011.

Original artikel her

Annonce 16