Annonce 1

Den beregnede samfundsøkonomiske gevinst ved at afskaffe PSO-afgiften

Annonce 15

Fra Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget:

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia Olsen Dyhr (SF).

Er det korrekt, at den beregnede samfundsøkonomiske gevinst ved at afskaffe PSO-afgiften og hæve bundskatten hænger nøje sammen med det forøgede elforbrug, og hvis elforbruget skulle vise sig at være mindre prisfølsomt, vil gevinsten blive tilsvarende min-dre.

Svar fra skatteminister, Karsten Lauritzen

 

Det er korrekt, at størrelsen af den samfundsøkonomiske gevinst forbundet med at af-skaffe PSO-afgiften og finansiere PSO-udgifterne via en fordelingsneutral forhøjelse af personskatterne afhænger af forudsætninger om bl.a. ændringer af elforbrug. Der er redegjort for den samfundsøkonomiske gevinst i Afgifts- og tilskudsanalysens delanalyse 2.

Den samfundsøkonomiske gevinst er således en følge af ændret adfærd, jf. svaret på EFK alm. del spørgsmål 199.

Hvis elforbruget er mindre prisfølsomt end forudsat, vil den samfundsøkonomiske gevinst være mindre. Hvis elforbruget omvendt er mere prisfølsomt end forudsat, vil den samfundsøkonomiske gevinst således også blive større end skønnet.

Skønnet som er anvendt i fx Afgifts- og tilskudsanalysens delanalyse 2 er et middelret skøn, det vil sige at sandsynligheden for, at elforbruget er mere prisfølsomt end forudsat er lige så høj som sandsynligheden for, at elforbruget er mindre prisfølsomt.

Kilde

 

Annonce 16