Annonce 1

Vil udsving i elprisen direkte påvirke det offentlige underskud?

Annonce 15

Fra Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget:

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia Olsen Dyhr (SF).

Er det korrekt, at hvis PSO-afgiften afskaffes, og pengene opkræves “via finansloven”, altså som almindelige skatter eller afgifter, vil udsving i elprisen direkte påvirke det offentlige underskud og dermed have betydning for overholdelse af budgetloven.

Svar fra skatteminister, Karsten Lauritzen

Jeg har fået følgende oplysninger fra Finansministeriet, som jeg henholder mig til:

“Med regeringens udspil foreslår regeringen en gradvis afskaffelse af PSO-afgiften fra 2017 til 2021. PSO-udgifterne vil fremover i stedet skulle afholdes over finansloven.

Det er regeringens hensigt, at PSO-omlægningen ikke skal belaste de offentlige finanser. Dette kræver, at der krone for krone findes modgående finansiering, jf. svar på FIU spm. 300 af 2. maj 2016. Regeringen vil drøfte finansieringen af PSO-omlægningen med Folketingets partier.

En finansieringsmodel, hvor PSO-udgifterne finansieres af almindelige skatter og afgifter, vil indebære, at det “hvile-i-sig-selv” princip, der gør sig gældende i den nuværende PSO-ordning, ophæves.

Dermed vil ændrede skøn for både PSO-udgifterne og det nye finansieringsgrundlag fremover påvirke de offentlige finanser. Udsving i både PSO-udgifterne og finansieringsgrundlaget vil således skulle håndteres på lige fod med andre poster, der påvirker de offentlige indtægter og udgifter.”

Kilde:

 

Annonce 16