Annonce 1

Energinet.dk vil pålægge solcelleejere yderlige tariferingen

Annonce 15

Fra Foreningen for Danske Solcelleejere

Danske Solcelleejere ser med forfærdelse, at der kommer endnu en nettarif, som vil være med til en udhulning af solcelleejerenes investering i miljørigtig og bæredygtig elproduktion i Danmark. Med Energinets høringssvar vil der komme en ekstra udgift for private solcelleejere og en række industrivirksomheder på yderligere 46 millioner kr.

Dette kan kun for de enkelte solcelleejere være et større incitament til, at vi som solcelleejere bør organisere os i foreninger, og vi derved kan få en medindflydelse i det danske samfund på energiområdet. Det ser ud til, at de private skal levere endnu større del af elproduktionen i det danske samfund i fremtiden.

2

Energinet.dk har sendt et forslag om ændring af tariferingen i høring. Når høringssvarene er blevet gennemgået og vurderet, skal det endeligt forslag sendes til Energitilsynet.

Forventet proces
Høringsproces  23. juni – 10. august 2016
Anmeldelse til Energitilsynet August – september 2016
Udmeldelse af tarif November 2016
Virkning fra 2017

 

Solcelleejere med nettoafregning
Forslaget om en ændring af tariferingen får konsekvenser for solcelleejerene på nettoafregnede. En nettoafregnet solcelleejer vil efterfølgende få endnu en årlig merbetaling i net- og systemtarif på mellem 300 og 400 kroner ud over rådighedstarif, lokalnettarif og abonnement.

De Ca. 97.000 elforbrugere, primært solcelleejere, skal nu til have en merbetaling på yderlige ca. 30 mio. kroner mere i net- og systemtarif, hvis ændringen gennemføres. Til gengæld vil net- og systemtariffen blive sat tilsvarende ned for resten af elforbrugerne. Energinet.dk vil ikke tjene penge på tarifændringerne.

Solcelleanlæg producerer f.eks. meget i dagtimerne, hvor folk typisk er på arbejde, og strømforbruget i hjemmet lavt. Strømmen bliver i stedet sendt ud i elnettet. Husejere, der er årsnettoafregnede, kan hente strøm fra nettet om aftenen uden at betale for transporten frem og tilbage. Husejerens skal kun en gang årligt betale differencen mellem det, der er sendt ud, og det der er hentet hjem – selv om der reelt har været transporteret meget mere ind og ud.

I forbindelse med solcelleejerenes investering i 2012, var grundlaget for investeringerne at lovgivningen lovede følgende:

Ved årsbaseret nettoafregning sker opgørelsen af den nettoforbrugte elektricitet på årsbasis. For at komme i betragtning til den årsbaserede nettoafregning gælder, foruden de generelle betingelser, at den installerede effekt højst må være 6 kW pr. husstand eller 6 kW pr. 100 m2 i anden ikke-erhvervsmæssig benyttet bebyggelse.

El fra små vedvarende energi (VE)-anlæg, som forbruges af producenten selv, er under årsbaseret nettoafregning fritaget for betaling af afgifter, nettariffer, PSO-tarif og moms, som beskrevet i faktaark_06-11-2012 0g Faktaark_08-12-2012 fra Energistyrelsen og Klima, Energi og Bygningsministeriet.

Herved bliver værdien af produktionen for anlægsejeren lig med de sparede omkostninger til køb af el, hvilket i dag typisk er godt 2 kr./kWh. Heraf udgør fritagelsen for betaling af afgifter mv. ca. 165 øre/kWh inklusiv moms, jf. tabel 1.

I forbindelse med fritagelsen af afgifter m.v. (tabel1)

Vi så d. 20. november 2012 en stor forringelse i forbindelse med lov ændringen for nettoafregning (60/40 øre pr. kWh.) af solcelleejere fra årsafregning til timeafregning og en tidsfrist gældende på nu kun 20 år.
Denne nye ordning lægger totalt hele salget og opsætningen af solceller ned i hele Danmark da ordningen med regeringens viden ikke kan godkendes af EU.  Dette har pga. regeringen pludselige lovændring med ført at vi i står med afgørelse i EU sikrer den grønne danske omstilling, som først kommer  30. oktober 2014 og først implementeret i forbindelse med ansøgning af tillæg i marts 2015 med tilbage virkning kraft til 20. november 2012. Dette har i den mellem læggende tid medført rigtig mange konkurser og lukninger af selskaber, hvor det her været forbrugerne og stadigvæk er forbrugerne, som betaler eller kommer i klemme pga. vores politikers dårlig forberedelse af lovgivning.

Ved ansøgning af tillæg for 2013 – 2015 i marts 2015 får solcelleejeren så med tilbagevirkende kraften. Pristillægget på 130 øre pr. kWh nedsættes årligt med 14 øre pr. kWh. Der var i forbindelse ansøgningen flere solcelleejere som ikke kunne komme med i disse ordninger pga. fejl. m.v. Der kommer også i 2013 et høringsforslag fra Dansk Energi i forbindelse med der nu var etableret så mange solcelleanlæg, at det nu kunne svare sig for elselskaberne at afkræve et beløb for at stille el til rådighed for de enkelte solcelleejere.

Dette høringsforslag blev d. 25 marts 2014 godkendt af Energistyrelsen. Denne nye tarif (rådighedstarif) beløb sig til 4 øre under elselskabernes nettarif og der til om der et beløb til at administreret denne ordning ( Abonnement).

Den 22. december 2014 kommer der et nyt høringsforslag fra Dansk Energi om tarifmodel 2.0 som også medføre implementeringen af engrosmodellen i elsektoren.
Denne ordning godkendes af Energistyrelsen d. 23. juni 2015. og medføre at rådighedstarif bliver ændret til 81,25 med moms.

Vi ser  oktober 2015 en forringelse på husstandsmølle området, hvor lovgiverne totalt lægger hele sektoren ned og der nu ikke sælges ret meget i øjeblikket, da man ikke kender betingelserne for opsætningen af husstandsmøller.

Den 4. maj 2016 lukker Lars Chr. Lilleholt lukker solcellelov med tilbagevirkende kraft udbygningen af solcelleprojekter under 60/40 ordningen.  og så nu ser vi endnu en tarifmodel fra Energinet med en tarif på 0.082 kr. pr. kWh. fremad rettet.

Læs Artiklen herhttp://www.energinet.dk/DA/El/Nyheder/Sider/Hoering-Energinet-dk-vil-aendre-tariferingen-for-bl-a–solcelleejere-og-industrielle-vaerker.aspx

 

Annonce 16