Annonce 1

Danske Solcelleejere har sendt følgende til Klima Energi og Bygningsministeren

Annonce 15

Hvordan forholder ministeren sig til disse spørgsmål? og påstande.

Hvad er Klima Energi og Bygningsministerens holdning til, at Energinet vil tage transmissions nettarif fra solcelleejerne 4 år efter deres anlæg er opsat og 2 ½ år efter Dansk Energis anmeldte deres første tarifmodel d. 25. marts 2014.

Energinet vil tage transmissions nettarif betaling for solcelleejerenes strøm, som leveres til en begrænset del af elforbrugerne. Vi anser derfor dette beløb som Energinet vil opkræver af alm. elforbrugere for ulovligt, da solcelleejerenes strøm ikke kommer op i Energinet’s Elnet og de dermed ikke er berettiget til at opkræve transmissions nettarif i Nethandelsvirksomhedernes elnet. Vi anser derfor dette som et brud på Elforsyningslovens §73. da de dermed opkræver transmissions nettarif for en strøm, som elforbrugerne har betalt for at benytte elnet hos Nethandelsvirksomhederne.

Vi kan i den forbindelse se os nødsaget til, at få sagen prøvet ved domstolene, da det er diskriminerende for de alm. forbrugere, at de skal betale til Energinet.

Vi vil ved samme lejlighed gå efter de instanser der i det danske samfund i 2010 og 2012 foran ledet, at solcelleejere købte deres solcelleanlæg på Vildledende og utilbørlig markedsføring vilkår.

I lov om markedsføring står følgende:

§ 3. Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet.
Stk. 2. Markedsføring som i sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde er vildledende, aggressiv eller udsætter forbrugerne eller erhvervsdrivende for en utilbørlig påvirkning, og som er egnet til mærkbart at forvride disses økonomiske adfærd, er ikke tilladt.
Stk. 3. Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres.
Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler for specifikke former for markedsføring, som i medfør af EU-regulering under alle omstændigheder anses for at være urimelige i forbrugerforhold.

Annonce 16