Annonce 1

Svar fra Klima Energi og Bygningsministeren, Lars Chr. Lilleholt på spørgsmål sendt 11. oktober 2016

Annonce 15

Fra Klima Energi og Bygningsministeren, Lars Chr. Lilleholt:

Vedr. henvendelse om Energinet.dk’s transmissionstariffer
Kære Michael Hvitfeldt

Tak for din henvendelse vedr. Energinet.dk’s transmissionstariffer. Du har også henvendt dig om samme emne den 13. september. Denne henvendelse besvarede jeg den 19. september 2016.

I mit svar til dig gjorde jeg opmærksom på, at Energinet.dk’s ønske om en ny tariferingsmodel er en sag mellem Energinet.dk og Energitilsynet. Energitilsynet er en uafhængig myndighed, og det ligger derfor udenfor mit område at gå ind i sagen. Det er således Energitilsynet, som efter en vurdering af el-direktivet, lovgrundlag mv. vurderer, om Energinet.dk’s ønsker kan tages til efterretning, dvs. godkendes og indføres. Jeg har i den forbindelse fuld tillid til, at Energitilsynet udfylder denne rolle.

Energinet.dk er på samme måde en offentlig virksomhed, hvor der fra politisk hold er en armslængdeafstand til virksomhedens daglige dispositioner. Der ligger i dette, at jeg som minister ikke involverer mig i hverken Energitilsynet eller Energinet.dk’s vurdering af, om der er behov for en ny tariferingsmodel.

Du spørger til min holdning til, at Energinet.dk ønsker at pålægge transmissionstariffer på strøm produceret på i distributionsnettet. Da der er tale om en verserende sag, kan og vil jeg ikke gå ind i den konkrete problemstilling.

Jeg vil omvendt gerne forholde mig til de faktiske forhold, du beskriver. For mig at se må der således foreligge en faktuel misforståelse ift. den elektricitet, som en solcelleejer afsætter til nettet, og som inden for året eller timen hentes tilbage til husstanden igen. Der er således ikke tale om den nøjagtigt samme elektricitet. Den elektricitet, som hentes fra nettet, kan således være produceret på en havvindmøllepark i Danmark, et kulkraftværk i Tyskland eller et vandkraftværk i Sverige. I disse tilfælde leveres elektricitet til husstanden gennem hhv. transmissions- og distributionsnettet til forbrugeren – uanset, om denne har solceller eller ej.

Du refererer i din henvendelse også til lovgivningen på området. Blandt andet fremgår det, at tariferingen skal ske ”efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier, i forhold til hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier (elforbrugere) giver anledning til.” Disse principper bunder i EU’s eldirektiv, som jeg i bund og grund synes er rimelige.
Endelig giver du også udtryk for, at solcelleejerne med den nye model skal betale i størrelsesordenen 45 mio. kr. mere i tariffer om året. Jeg vil ikke gå ind i en vurdering af, hvorvidt tallet er højere eller lavere, men blot bemærke, at Energinet.dk i sit eget høringsmateriale angiver, at den ønskede nye model kan give Energinet.dk en årlig øget tarifindtægt på ca. 30 mio. kr. fra de nettoafregnede elkunder med installationstilsluttede solcelleanlæg, som imidlertid modsvares af tilsvarende mindre tarifbetaling fra de øvrige elkunder. For den enkelte solcellekunde er der således tale om en øget årlig betaling til Energinet.dk på 300-400 kr. om året.

I mit forrige svar gav jeg også udtryk for, at jeg omvendt godt kan forstå, at foreningen af Danske Solcelleejere er utilfredse med Energinet.dk’s ønske om at ændre tariferingen af elkunder med nettoafregnet egenproduktion, idet det selvfølgelig er en ærgerlig situation at skulle betale mere for en vare, end man har gjort før.

Jeg kan imidlertid ikke gøre noget ved situationen andet end at opfordre til, at foreningen af Danske Solcelleejere retter henvendelse til hhv. Energitilsynet eller Energinet.dk.

Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt

Annonce 16