Annonce 1

Har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Lars Chr. Lilleholt afgivet retvisende informationer til Folketinget

Annonce 15

Fra Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget, Christian Poll

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 5. december stillet mig følgende spørgsmål 18 til L90, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Christian Poll (ALT).

Spørgsmål 18

Mener ministeren, at han giver retvisende informationer til Folketinget, når

han i bemærkningerne til L 90 skriver, at “Baggrunden for PSO-aftalen er, at

Europa-Kommissionen har erklæret PSO-systemet traktatstridigt”, idet Kommissionens talsmand i DR2-programmet Detektor den 1. december 2016 tydeligt fastslår, at “Der har ikke været rejst nogen sag” (DR2’s over-sættelse) og hermed at “Kommissionen har ikke erklæret, at PSO-afgiften er ulovlig” (DR2’s oversættelse)?

Svar

Kommissionen har vurderet, at det danske PSO-system ikke er foreneligt med EU-traktaten, da det diskriminerer udenlandske producenter af vedva-rende energi. Dette har Kommissionen bekræftet i et dokument tilbage fra september 2014.

Der blev derfor i 2014 fundet en midlertidig løsning på EU’s kritik, der gælder for 2015 og 2016 under forudsætning af, at der skulle findes en langsigtet løsning på problemet. Dertil har Kommissionen i perioden efter 2014 kun midlertidig godkendt danske VE-støtteordninger med henvisning til, at der fra 2017 skal være fundet en finansiering, som er i overensstemmelse med EU-traktatens artikel 30 og 110.

Det er korrekt, at der ikke har været rejst en traktatkrænkelsessag mod Danmark. Der har i dialogen med Kommissionen været en gensidig forståel-se mellem Danmark og Kommissionen om, at Danmark skulle sikre, hvordan det danske PSO-system – og dermed finansieringen af støtte til vedvarende energi – fremadrettet kunne bringes i overensstemmelse med EU-traktatens artikel 30 og 110.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

 

Annonce 16