Annonce 1

En oversigt over de elementer, elprisen i dag består efter 1. april 2016

Annonce 15

Fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Lars Chr. Lilleholt.

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 29. november 2016 stillet mig følgende spørgsmål L90 spm. 7, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Christian Poll (ALT).

Spørgsmål 7
Vil ministeren udarbejde en oversigt over de elementer, elprisen i dag består
af? Der ønskes en oversigt, der angiver følgende elementer: elpris (12 pct.),
abonnement til leverandør (ca. 1 pct.), abonnement til netselskab (6 pct.),
transport af el (12 pct.), offentlige forpligtelser PSO (10 pct.), afgifter (39 pct.)
og moms (20 pct.). For hvert element ønskes en beskrivelse af elementet,
herunder den lovhjemmel, der ligger til grund for elementet. Endvidere bedes
ministeren redegøre for, om alle afgiftsmæssige elementer bliver dækket af tilskuds-og afgiftsanalysen, der forventes i løbet af 2017.
Svar
Efter ikrafttrædelsen af engrosmodellen den 1. april 2016 er det udelukkende elhandelsvirksomhederne, som har forbrugerkontakten. Det indebærer, at elhandelsvirksomhederne fakturerer elforbrugerne for den samlede levering af elektricitet inklusiv net- og systemydelser, PSO, elafgifter og moms.
De procentvise fordelinger af elprisens elementer, som angivet i spørgsmålet svarer til fordelingen af den samlede gennemsnitlige elpris gældende for en husholdning med et årligt forbrug på 4000 kWh i 2015. Fordelingen af de en-kelte priselementer er variable og kan ændre sig over tid og afhængig af kundegruppen. Således er fordelingen af elprisens elementer eksempelvis anderledes for en stor virksomhed. Både elafgiftsniveauet, nettilslutningsni-veauet, hvilket netselskab man tilhører og prisvalg (variabel eller fast pris) er eksempler på varierende priselementer alt efter kundegruppe. Endvidere vil PSO-opkrævningen aftrappes over årene 2017-2021 og helt udgå som ele-ment i 2022, hvorfor de andre elementers procentvise fordeling alt andet lige øges frem mod 2022.

Tabel 1: Oversigt over elprisens sammensætning (i 2015), beskrivelse af element og tilhørende lovhjemmel.

Tabel 1: Oversigt over elprisens sammensætning (i 2015), beskrivelse af element og tilhørende lovhjemmel.

Elementer i elprisen

Beskrivelse af element Lovhjemmel
Markedspris for elektricitet Prisen pr. kWh, som elhandelsselskaberne fakturerer for selve elfor-bruget. Lov om elforsyning

§ 72b og § 75

Betaling for netvirksomhedens ydelser, opkræves af elhan-delsvirksomheden Netvirksomheden faktu-rer elhandelsvirksomhe-den for sine ydelser. Elhandelsvirksomheden er som udgangspunkt ikke forpligtet til at videre-fakturere netvirksomhe-dens opkrævning uæn-dret til elforbrugerne. Lov om elforsyning

§ 72b

Betaling for Energinet.dk’s tarif-fer opkræves af elhandelsvirk-somheden Energinet.dk fakturer elhandelsvirksomheden for tarifferne. Elhandels-virksomheden er ikke forpligtet til at viderefak-turere tarifferne uændret til elforbrugerne. Lov om elforsyning

§ 72b

PSO-opkrævning Offentlig forpligtelse til finansiering af omkost-ninger til eksempelvis støtte til elektricitet fra vedvarende energi. Lov om elforsyning

§ 8

Afgifter Den almindelige elafgift til staten udgør 87,8 øre pr. kWh. Lov om afgift af elek-tricitet, § 1, § 6, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt.
Moms Moms (merværdiafgift) betales med 25 pct. af elprisens andre elemen-ter. Det svarer til, at momsen udgør 20 pct. af den samlede elpris. Momslovens

§ 1, § 4, stk. 2, § 27, stk. 1 og 2, og § 33.

Delanalyse 4 analyserer elafgiften og andre energiafgiften i sammen-hæng med tilskud til VE m.v. Derudover vil delanalyse 4 se på nettarif-ferne herunder abonnement- og transporttariffer.

Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt

Kilde

Annonce 16