Annonce 1

Rådighedstarif, nettarif og abonnementet er indført i hele Danmark fra 1. januar 2017.

Annonce 15

Danske Solcelleejer har erklæret tarifmodellen i strid med ellovens §73

Rådighedstarif, nettarif og abonnementet er indført i hele Danmark fra 1. januar 2017.

24. november 2016 erklærede Danske Solcelleejere over for Energitilsynet, at denne ordning opkræves ulovligt pga. der anvendes 2 målemetoder og derfor er diskriminerende over for solcelleejerene ihenholdt til §73 i elloven, hvor der står der skal være rimeligt, objektivt og ikke diskriminerende.

13. december 2016 erklærede Danske Solcelleejere over for Energitilsynet, at Dansk Energis Tarifmodel 2.0 opkræves i strid med Energistyrelsens 2 faktaark fra 6 – 8 november 2012 og udsendt gennem Klima og Energi ministeriet, hvor i der står:

El fra små vedvarende energi (VE)-anlæg, som forbruges af producenten selv, er under årsba-seret nettoafregning fritaget for betaling af afgifter, nettariffer, PSO-tarif og moms. Herved bliver værdien af produktionen for anlægsejeren lig med de sparede omkostninger til køb af el, hvilket i dag typisk er godt 2 kr./kW

Håber dette her giver lidt klarer svar på hvad Danske Solcelleejere har sat i gang over for myndighederne op elområdet for tariffer.

I Danmark er der ikke regler for hvilket måleprincip, en elmåler skal benytte. Historisk har det ikke haft betydning, hvordan måleren registrerer i den situation, hvor der sker forbrug og produktion samtidigt, og hvor egenproducenten tariferes på baggrund af nettoforbrug.

Energitilsynet har tilkendegivet, at netselskabers tarifering af egenproducenters nettoforbrug ikke er i overensstemmelse med elforsyningslovens krav om ”kostægte” tariffer. På den baggrund har Dansk Energi udarbejdet en ny tarifmodel, som betyder, at egenproducenter fremover tariferes på baggrund af deres bruttoforbrug .

De er blevet opmærksom på, at det kan give forskellige afregningsgrundlag, at nogle elmålere summerer alle tre faser, inden der skrives i forbrugs- eller produktionsregisteret, hvor andre målere skriver i forbrugs- eller produktionsregisteret for hver fase individuelt.

Det har den betydning, at bruttoforbruget (tariferingsgrundlaget) opgøres forskelligt. Egenproducenter får dermed forskellige tarifomkostninger afhængigt af, om elmåleren:

  1. Måler pr. fase (al energi, der leveres fra nettet, registreres som forbrug)
  2. Summerer over de tre faser (der sker en nettoficering i målerens samplingsperiode)

Det skal pointeres, at begge måleprincipper er i overensstemmelse med gældende regler.

Så støt op om Foreningen med et MEDLEMSKAB til kun 250 kr. (fradrags berettiget på virksomhedsordningen)., så vi kan vise at

“VI STÅR SAMMEN”.

Der er i dag mindre medlemmer i Danske Solcelleejere, end der er i dag 98000 solcelleejere i Danmark, så der er plads til forbedringer i medlemstallet.

Foreningen kan på den måde også i fremtiden være med til sikre og varetage solcelleejerenes fælles problemer i forhold til myndigheder, elselskaber og producenter m.v.

http://5860a8bbde3b66270564ca6946723a65b255db29.web27.temporaryurl.org/bliv-medlem/

Annonce 16