Annonce 1

EVALUERING AF VE TIL PROCESORDNINGEN 2015

Annonce 15

Orientering om evaluering af VE til procesordningen – første halvår 2015

I overensstemmelse med Energiaftalen af 22. marts 2012 er VE til proces-ordningen blevet evalueret i første halvår af 2015. Evalueringen undersøger direkte og afledte effekter af ordningen og disses additionalitet. Derudover er virksomhedernes kendskab til VE til proces-ordningen samt oplevelse af ordningens erhvervsvenlighed blevet undersøgt. Evalueringen er udført af Rambøll. Til udvalgets og forligskredsens orientering fremsendes Rambølls analyse hermed.

Analysen tegner et positivt billede af en velfungerende og erhvervsvenlig ordning, der har haft fuldt afløb i de første år. De centrale konklusioner er, at ordningen leverer, det den skal på målopfyldelse samt, at ordningens effekter i høj grad er additionelle. Herudover viser analysen positive afledte effekter af ordningen, primært at tilskudsvirksomhederne også opnår direkte økonomiske besparelser (fx billigere brændsel) og forbedret bundlinje.

Alle effekter forudsætter selvsagt, at de projekter, der har fået tilsagn, realiseres som planlagt. Det bemærkes i den forbindelse, at de større projekter involverer en længere og mere kompliceret beslutningsproces i virksomhederne, hvor der typisk går længere tid mellem tilsagngivelse, den endelige investeringsbeslutning og realisering af projektet. Det vil altid være en risiko for, at projekterne ikke gennemføres og dermed, at de forventede effekter ikke realiseres.

Ifølge analysen har ordningen bevirket:

 •  Fortrængning af fossilt brændsel svarende til omkring 4,3 PJ om året
 •  En CO2 reduktion på omkring 0,36 mio. tons om året
 •  En forøgelse af vedvarende energi svarende til omkring 4,1 PJ om året
 •  Høj additionalitet, herunder fuld additionalitet på større projekter og 75 % additionalitet på de mindre
  projekter
 •  Forbedret bundlinje og direkte økonomiske besparelser (forbedret driftsøkonomi) for næsten alle
  tilskudsvirksomheder (95 %)
 •  Tegn på, at de kortsigtede, afledte effekter på sigt vil medvirke til forbedret konkurrenceevne, beskæftigelse
  og teknologiudvikling for de støtteomfattede virksomheder

 

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm. del Bilag 27 Offentligt

 •  En reduktion af fossilt energi på 16 PJ om året
 •  En forøgelse af VE andelen på 1,1 pct.
 •  En reduktion af CO2-udledningen på ca. 1,5 pct., svarende til ca. 1 mio. tons om året.

På daværende tidspunkt var der afsat en pulje på i alt 3,75 mia. kr. til målopfyldelsen. Efterfølgende er der sket henholdsvis rebudgettering og nedjustering af puljen. Som resultat heraf er ordningens løbetid forlænget til 2021, og den samlede pulje udgør p.t. mellem 2,9-3,65 mia. kr. afhængig af udviklingen i de initiativer, puljen finansierer.

Som det fremgår af Rambølls analyse, var der per marts 2015 givet tilsagn for omkring 20 pct. af den samlede pulje på 3,65 mia. kr. På samme tidspunkt viste den registrerede forventede effektvirkning en fortrængning af fossilt brændsel på omkring 4,3 PJ og en CO2 reduktion på omkring 0,36 mio. tons. Disse effekter er årlige efter realisering af de projekter, der har fået tilsagn. Dvs. lidt højere effekter end forventet i forhold til det samlede afgivne tilsagnsbeløb.

I tillæg til evalueringen anslår en vurdering af hvor meget procesenergi, der realistisk er potentiale for at omstille ved hjælp af VE til procesordningen, det resterende potentiale til at være mellem 15 og 25 PJ om året ved fuld indfasning i 2021. Dette realistiske potentiale er udover de 4 PJ, der knytter sigt til projekter, der allerede er givet tilsagn til.

Ordningens forventede direkte effekter opnås således indtil videre rigeligt, forudsat at samtlige projekter gennemføres som planlagt. Og potentialet for at indfri målsætningerne for 2021 er fortsat til stede.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

EVALUERING AF VE TIL PROCESORDNINGEN 2015

 

Annonce 16