Annonce 1

Udenlandske delegationer, der kommer for at se og høre om danske erfaringer inden for energi og miljø

Annonce 15

For så vidt angår udviklingen i interessen fra udenlandske delegationer, der kommer til Danmark for at se og høre om danske erfaringer inden for energi og miljø, har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet oplevet en generelt stigende interesse i løbet af de seneste år. Interessen samler sig generelt om en række forhold:

  • Danske erfaringer med scenarieanalyser og energimodeller.
  • Dansk regulering og policy resultater inden for energi- og klimapolitik (“den danske energimodel”), herunder kraftvarme og fjernvarmeteknologi, energieffektivitet og integration af vedvarende energi.
  • Danske teknologier, inden for bl.a. fjernvarme, biomasse, vindkraft, energieffektivt byggeri samt vand- og pumpeteknologi.

State of Green registrerer hvert år antallet af delegationer og besøgende, og kan oplyse følgende udvikling fra 2009 til første halvår af 2015:

Tabel 1: Antal delegationer og besøgende

  2009
(COP15 år)
2010 2011 2012  2013 2014 1. halvår 2015
Antal
delegationer
89  54 51 55 113  134 78
Antal

besøgende

1.660 575 276 1.300 1.536  2.123 1.140

State of Greens registrering af generelt stigende efterspørgsel efter demonstration af danske erfaringer inden for energi- og miljøkompetencer ligger i forlængelse af EFKMs erfaringer med internationale delegationer på energi- og klimaområdet.

For så vidt angår erfaringer med landeprogrammer, hvor Danmark formidler danske grønne løsninger og teknologier på energiområdet til andre lande, så har danske myndigheder over en årrække etableret strategiske dybdegående samarbejder om-kring energi – og klimapolitik med Kina, Vietnam, Sydafrika og Mexico.

I disse samarbejdslande arbejder danske myndigheder målrettet sammen med væ-sentlige beslutningstagere omkring de pågældende landes omstilling til lavemission med udgangspunkt i danske teknologiske og regulatoriske styrkepositioner inden for bl.a. vedvarende energikilder, bedre energi- og resurseeffektivitet og langsigtet ener-giplanlægning. Fælles for landene er den stigende energiefterspørgsel og afledt for-øget CO2-udledning, som de vil stå overfor i kommende årtier. Disse faktorer skaber en efterspørgsel efter danske erfaringer, som bringes i spil på forskellig vis.

Danmark har endvidere erfaringer med samarbejde på klima- og energiområdet med Ukraine, Indonesien og Tyrkiet. Hertil kommer Storbritannien og Tyskland i regi af den såkaldte Eksportordning.

I Ukraine er myndighedssamarbejdet fokuseret på energieffektivitet og bedre energi-planlægning, herunder tilvejebringelse af data til langtidsplanlægning i energisyste-met. Danmark skal hjælpe Ukraine med at tage de første skridt mod en energimodel, der sikrer større forsyningssikkerhed og lavere CO2-udslip.

I Indonesien og Tyrkiet har Danmark udsendt såkaldte “vækstrådgivere”, som vil fokusere på energi- og klimapolitik under en ny ordning for strategisk sektorsamar-bejde. Vækstrådgiverne placeres på de danske ambassader, men deres arbejde retter sig specifikt mod sektorsamarbejde mellem danske og udenlandske fagministe-rier.

De danske myndighedssamarbejder inden for energi understøtter danske virksomhe-ders muligheder for at få andel i det voksende globale marked for energiteknologi. Myndighedssamarbejdet bidrager til eksportfremme ved at være en løftestang for de dele af dansk erhvervsliv, der kan levere efterspurgte energiteknologiprodukter på eksportmarkederne. Myndighedssamarbejder åbner døre til beslutningstagere og er på sigt med til at forbedre rammevilkår og modne markeder for grøn energiteknologi samtidig med, at opmærksomheden øges på Danmark som inspirationskilde på kli-ma- og energiområderne, herunder konkrete løsninger og teknologier.

Energistyrelsen etablerede i 2014 et to-årigt pilotinitiativ til eksportfremme, sammen med Eksportrådet og i tæt samarbejde med dansk erhvervsliv. “Eksportordningen” fokuserer på eksport af den danske energimodel på nøglemarkederne Tyskland, UK og Kina.

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Læs artiklen her

Annonce 16