Annonce 1

Agter Ministeren at stille støtte til solcelleanlæg, der nettilsluttes efter den 1. januar 2017 i bero.

Annonce 15

Fra FT, Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Chr. Lilleholt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 24. november 2016 stillet mig følgende spørgsmål 1 i forbindelse medfremsættelsen af L 91, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia Olsen Dyhr (SF).

Spørgsmål
Agter ministeren at bruge bemyndigelsen til at stille støtte til solcelleanlæg, der nettilsluttes efter den 1. januar 2017, i bero til også at omfatte støtte til anlæg, hvor der er opnået støttetilsagn fra Energinet.dk og hvor der er indgået kontrakter mellem en leverandør af solcelleanlæg og en kunde (men ikke er sket nettilslutning før nævnte dato), uanset om virksomheden – i god tro – har disponeret i tillid til disse tilsagn og kontrakter – og er det ministe-rens vurdering, at dette i givet fald kan ske, uden at der kan rettes erstatningskrav mod staten?

Svar
Nej, bemyndigelsen vil ikke blive brugt til at stille støtten i bero for de an-lægsejere, der har modtaget et tilsagn om støtte fra Energinet.dk. Det betyder, at hvis man som anlægsejer allerede har modtaget et tilsagn fra Energinet.dk om støtte – eller hvis man får det inden nytår – så vil en eventuel suspension ikke berøre ens anlæg.

Kilde

Annonce 16