Annonce 1

Solcelleejere som kommet i klemme på i klemme på grund af lovgivningen i L 199

Annonce 15

Fra FT, Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget:

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 16. januar 2017 stillet mig føl-gende spørgsmål 154 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stil-let efter ønske fra Lea Wermelin (S).

Spørgsmål 154

Ministeren bedes kommentere henvendelsen fra Anne-Lise Rasmussen og Henrik Rømer Thorsen, Svaneke, jf. EFK alm. del – bilag 111, hvoraf frem-går, at de som købere af et solcelleanlæg er kommet i klemme på grund af lovændringen i L 199 (folketingsåret 2012-13). Vil ministeren vil tage initiati-ver for at afhjælpe den problemstilling, der er beskrevet?

Svar

Hensigten med L199 var at begrænse udbygningen med store solcellepro-duktionsanlæg, der ikke havde som hovedformål at levere el til ejeren.

Lovforslaget indeholdte bemærkninger om, at støtteordningerne skulle an-meldes til EU efter statsstøttereglerne og først kunne sættes i kraft, i det om-fang og fra det tidspunkt, som fulgte af Europa-Kommissionens godkendelse efter statsstøttereglerne.

Loven blev vedtaget ved 3. behandling den 28. juni 2013, men først sat i kraft den 5. februar 2015, da Europa-Kommissionens godkendelse først fore-lå ultimo 2014.

Såfremt man skal være berettiget til at modtage pristillæg efter overgangs-ordningerne fra 2013, forudsætter dette, at ejeren har indgået en bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 11. juni 2013. Herudover skal mindst en af følgende handlinger være foretaget senest den 11. juni 2013 og må ikke efterfølgende være trukket tilbage:

  1. Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning.
  2. Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse efter byggeloven eller regler udstedt i medfør heraf.
  3. Netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i Stamdataregistret.
  4. Netvirksomheden har modtaget anmodning om nettilslutning af anlæg-get.

Det fremgår, at Anne-Lise Rasmussen og Henrik Rømer Thorsen ikke har fo-retaget mindst en af de anførte handlinger senest den 11. juni 2013, hvorfor de ikke er berettiget til at modtage pristillæg efter overgangordningerne fra 2013.

Såfremt Energinet.dk har truffet en afgørelse, som Anne-Lise Rasmussen og Henrik Rømer Thorsen er uenige i, fordi de ikke kan få det pristillæg, som de troede, at de var berettigede til, kunne de klage til Energiklagenævnet og herefter til domstolene. Jeg kan ikke blande mig i de konkrete afgørelser fra hverken Energinet.dk eller Energiklagenævnet.

En ændring af VE-loven, som giver personer som Anne-Lise Rasmussen og Henrik Rømer Thorsen mulighed for at opnå ret til et forhøjet pristillæg, vil i realiteten være en udvidelse af overgangsordningerne fra 2013. En udvidelse af overgangsordningerne fra 2013 vil skulle godkendes af Europa-Kommissionen, hvilket umiddelbart vurderes til at være en langstrakt og ikke farbar proces. Jeg vil derfor ikke tage initiativ til at udvide overgangsordningerne fra 2013.

Kilde

Vi syntes fra Foreningen Danske Solcelleejeres side, at det er en beklagelig beslutning ministeren har taget, da den pågældende minister  på området i 2013 udtalt, at alle solcelleejere fra 20. november 2012 ville kunne få tillæg på 1.30 for anlæg opført i 2013.

Vi så desværre at den pågældende lovgivning tabte solcelleejere, som desværre ikke kunne få dette tillæg, derfor opfordre vi at politikerne stramme sig an og få orden på disse Solcelleejeres tillæg.

Annonce 16