Annonce 1

Energiministeren er skyld i at husstandsvindmølleejere og solcelleejere bliver snydt.

Annonce 15

– nu har DENFO stævnet Energiministeriet

Danske Solcelleejere (DSE), blev ved en fusion med Sammensluttede Danske Energiforbrugere (SDE),  d. 4 marts 2018 til en del af DENFO, Danske Energiforbrugere.

Foreningen Danske Solcelleejere har siden 2014 været vidende om overtrædelserne på elområdet.

Stævningen af ministeriet ses derfor som en nødvendighed.

Da foreningen i flere år har  været i tæt dialog med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt og udvalg og gjort opmærksom på disse ulovlige problemstillingerne.

DENFO oplever desværre, at ministeriet ikke har lyst til at indgå i et samarbejde om, at løse denne problemstilling omkring målere og afgifter på solcelleområdet. Der er over de seneste 8 år sket flere lovovertrædelser inden for solcelleområdet.

Derfor er ministeriet d. 15. marts blevet stævnet for disse forhold.

DENFO’s advokater har vurderet, at denne sag med meget stor sandsynlighed, kan vindes pga. det store forarbejde der har været lavet inden.

Der vil i forbindelse med stævningen blive stillet et erstatningskrav for hvert år, hvor reglerne ikke er overholdt, svarende til de opkrævede beløb.

DENFO vil med stævningen tage udgangspunkt i, at elmålere monteret hos husstandsvindmølleejere og solcelleejerne skal kunne levere målinger, som muliggør afregning efter nettoafregningsprincippet, som beskrevet i forarbejderne til lov nr. 722 af 25. juni 2010. DENFO mener, at ministeren har forsømt sit ansvar.

Det hele startede med, at man introducerede en virksomheds- og nettoafregningsordning d 25. juni 2010, som skulle få danskerne til at investere i deres egen produktion af strøm gennem vedvarende energi.

Solcelleejerne kunne derved opnå en reducering af elprisen på 1,65 kr. ved selv at producere deres strøm. Ordningen blev introduceret af skatteminister Troels Lund Poulsen som lovforslag L162 (senere lov nr. 722 af 25. juni 2010).

I bemærkninger 3.2.1.2 står der følgende:

  • Det er en forudsætning for, at måleren kan løbe baglæns, at elselskabet afregner solcelleproduceret elektricitet fra el producenten og leverer elektricitet til el-producenten til samme pris pr. kWh.
  • Værdien af produktionen svarer således til de sparede omkostninger inklusiv afgifter, tariffer mv. til køb af en tilsvarende elmængde.
  • Værdien af solcelleproduktionen er således også afhængig af producentens eget elforbrug.
  • Den årlige opgørelse sker enten ved anvendelse af en elmåler, der kan »løbe baglæns», når der er overskudsproduktion, eller ved en separat måling af henholdsvis den el som leveres fra nettet og til nettet, hvorefter nettoforbruget er forskellen mellem de to målte værdier.
  • Måleren kan enten indeholde to tællere, som registrerer el henholdsvis modtaget fra nettet og leveret til nettet, eller den kan indeholde en
    tæller, der registrer den samlede el leveret til og fra nettet (en måler som kan løbe begge veje).

Ordningen viste sig i løbet af 2012 hurtigt at blive en kæmpe succes for forbrugerne som helhed. Efter små 60-70.000 installerede anlæg blev Folketinget i efteråret 2012 enigt om at omlægge denne ordning. Man mente, at vilkårene var blevet for lukrative i forhold til andre alternative energiformer. Man ændrede med L86 den 15. november 2012 den årsbaserede nettoafregning til en timeafregning. Der nåede dog at komme ca. 84.000 solcelleejere med på årsbaseret nettoafregning (gruppe 6).

I forbindelse med lovændringen sker der det, at tilbagebetalingstiden forlænges med op til 3 år. Denne ændring gør, at næsten al investering hos private forbrugere sættes i stå.

I årene fra 2007 til 2012 indfases størstedelen af energiselskaberne digitale elmålere. Der kommer nu pludselig to typer elmålere. Den ene målertype sammenregner alt forbrug minus produktion, og den anden gør det per fase.

Dette betyder, i forbindelse med at Dansk Energi anmelder den såkaldte tarifmodel 2.0 til Energitilsynet i 2013, at de mange solcelleejere ved ordningens ikrafttræden kommer til at betale: nettarif, PSO og afgift til staten samt moms af disse. En del solcelleejere kommer i den forbindelse til at levere mere strøm til nettet, end de selv bruger samlet set.

DENFO mener, at der ved indførelsen af Dansk Energis tarifmodel 2.0 i 2015 kommer til at ske en diskriminerende adfærd, og at modellen derfor ikke er i overensstemmelse med ellovens § 73 eller EU’s eldirektiv på området, af denne grund:

  • To forbrugere afregnes på vidt forskellige måder for det samme forbrug.

Vi mangler derfor at få standset den diskriminerende adfærd i forbindelse med individuel- og summationsmålemetoden samt at få standset opkrævningen af PSO, tariffer og afgift til staten. Den tidligere klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har i et brev fra november 2012 over for solcelleejerne fastslået fritagelsen for betaling af afgiften til staten, PSO, tariffer mv.

I forbindelse med vores stævning, som vedrøre mindre VE-producenter, er det vigtigt at oplyse, at erstatning til berørte af lovbruddet kan begrænses til medlemmerne, som har været en del af retssagen.

Derfor vil vi opfordre alle husstandsvindmølleejere og solcelleejere til at blive medlem og støtte op om retssagen.

Støt økonomisk op om DENFO’s stævning, så vi kan få standset disse lovbrud over for de mindre VE-producenter hurtigst muligt.

Denne konto er kun til økonomisk støtte til retssag:
Langå Sparekasse
Reg.nr. 9283
Kontonr. 0000552372

HUSK at oplyse navn, adresse og telefonnr.
Alle, der vil høre mere om baggrunden for stævningen, er velkomne til at kontakte DENFO på:

T: 415 12345
M: info@denfo.dk
http://denfo.dk

Et medlemskab betyder, at DENFO i fremtiden sammen med dig kan være med til, at sikre energiforbrugerne inden for el, vand og varme bedre betingelser.

DENFO, Danske Energiforbrugere repræsenterer de private og erhvervsmæssige forbrugere indenfor el, vand og varme i energisektoren.

Ved at være medlem af en forbrugerorganisation kan du være med til at gøre en forskel, ved at bedre de nuværende forhold for forbrugeren.

DENFO er den eneste forbrugerorganisation, der repræsenterer forbrugerne inden for el, vand og varme over for energileverandørerne, de systemansvarlige, de kommercielle virksomheder i energisektoren, de aktive græsrodsbevægelser og myndighederne; Energistyrelsen, Energitilsynet, Energiklagenævnet mv.

DENFO er den administrative del for interessegrupperne:

Danske Solcelleejere
Danske Husstandsvindmølleejere
Danske Solvarmeejere
Danske Jord- og luftvarmepumpeejere
Danske Batteriejere
Danske Biovarmeforbrugere
Danske Elforbrugere
Danske Fjernvarmeforbrugere
Danske Vandforsyningsforbrugere

DENFO vil demokratisere den danske energiforsyning, og samtidig støtte den grønne omstilling.

BLIV MEDLEM
Mange taler om det!

DENFO sætter sammen med dig handling bag og skaber forandringer.

Tryghed for energiforbrugerne starter med DENFO

 

 

Annonce 16