Annonce 1

Danske solcelleejere er blevet medlem af Dansk Energis Netforum

Annonce 15

Netselskaberne har behov for input og vil gerne informere sine interessenter

2

Netselskaberne arbejder løbende med at tage nye muligheder til sig. Derfor vil der skulle udarbejdes nye standarder samt tekniske og innovative tiltag, der kan få betydning for slutkunder, elleverandører, producenter m.v. Der er derfor brug for et forum, hvor elnetselskaberne kan lytte til ønsker fra elleverandører og kunder samt deres foreninger, og hvor elnetselskaberne kan drøfte og videregive information om nye tiltag og udvikling i eldistributionen.
Derfor inviterer Dansk Energi aktører, der er professionelt i berøring med netselskaberne, til at deltage i et rådgivende Netforum.

I Netforummet deltager repræsentanter for organisationer og brancheforeninger, der repræsenterer slutkunder, leverandører til slutforbrugere på elmarkedet, el producerende teknologier, der tilsluttes el distributionsnettet, installatører m.v.:

Det drejer sig om:

 • Dansk Industri
 • Dansk Erhverv
 • Landbrug & Fødevarer
 • TEKNIQ
 • Dansk Byggeri
 • De Frie Energiselskaber
 • Foreningen for Slutbrugere af Energi
  Landsforeningen af Solcelleejere
 • Dansk Solcelleforening
 • Danske Solcelleejere
 • Danmarks Vindmølleforening
 • Forbrugerrådet
 • Det Økologiske Råd

Det er hensigten, at der afholdes mindst ét møde pr. halvår.

Netforummet har til formål:

 • At sikre åbenhed om elnetselskabernes aktiviteter, der har betydning bredt i elsektoren og betydning for elforbrugerne.
 • At skabe et forum til drøftelse af generelle problemstillinger af gensidig interesse.
 • At etablere et forum, hvorigennem elnetselskaberne og Dansk Energi kan afdække kunders og andre aktørers holdninger til centrale problemstillinger og behov i forhold til net-selskabernes fælles arbejde med branchestandarder, aftale-vilkår m.v.
 • At sikre, at aktører uden for Dansk Energi har en mulighed for at rejse spørgsmål og problemstillinger, foreslå at der tages generelle emner op til drøftelse i det fælles forum samt give input til konkrete branchetiltag.
 • At følge og diskutere udfordringer i forbindelse med udviklingen af eldistributionsnettet i takt med, at den grønne omstilling af Danmarks energiforsyning tager fart.

Arbejdsform:

 • Dansk Energi er dagsordensstyrende
 • Der er mulighed for indsendelse af emne ønsker
 • Rådgivende kompetence
 • Halvårlig mødefrekvens

Brugen af distributionsnettet vil ændre sig på mellemlangt sigt:

 • Forventet elektrificering af transport- og varmeydelser
 • Stigende brug af effektkrævende husholdningsapparater mv.
 • Mere lokal produktion i distributionsnettet
 • Forventet udbredelse af batterisystemer

Disposition for dette indlæg:

 • Hvad er hensigten med nuværende tarifmodel (Tarifmodel 2.0)?
 • Kritikken af Tarifmodel 2.0 (rådighedstariffer)
 • Ændret brug af distributionsnettet og Tarifmodel 3.0

Ny tarifmodel 3.0?

…hvorfor ny tarifmodel?

 1. Vi forventer, at distributionsnettet vil blive mere presset på kort- og mellemlang sigt
  Forandringer i brugen af nettet medfører, at der er andre tarifmodeller, som er mere omkostningsægte og giver bedre prissignaler end nuværende model (Tarifmodel 2.0)
 2. Vi har fået kritik af brug af rådighedstariffer i den nuværende tarifmodel
  Vi vil gerne inddrage branchens parter til drøftelser af en ny og bedre model


Udvikling af ny tarifmodel og nye services til automatisering af kunders brug af prissignaler tager tid.

Arbejdsopgaver:

 1. Målsætning med tarifmodel 3.0
 2. Analyse af hvor, hvornår og hvor store kapacitetsproblemer, der forventes i distributionsnettet
 3. Udvikling af ”home automation”?
 4. Hvor stor prisfleksibilitet kan forventes via tarifering og via markedsløsninger?
 5. Hvordan forventes prissignaler fra netselskab og NordPool at spille sammen i elhandlerens udbudte detailpris?
 6. Beskrivelse af forskellige typer af effekttariffer – og anbefaling af bedst egnede type
 7. Beskrivelse af fordelingseffekter ved indførelse af effekttariffer i stedet for tariffer baseret på energiforbrug.

 

Danske Solcelleejere vil i løbet af forsommeren afholde møder rundt om i hele landet, hvor der kan drøftes, hvad du som elforbruger har af input til disse emner, som vi kan arbejde videre med i forbindelse med vores videre arbejde i forummet. Der vil blive taget emner op til debat på vores Facebook og hjemmeside.

Udmeldingen om disse arrangementer kan følges på Danske Solcelleejeres event, hvor vi vil annoncere dem, samt på hjemmesiden og på Facebook om deres afholdelse.

Annonce 16